Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h10 ngày 29/11/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7817/TCHQ-TXNK

V/v  Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Về việc thực hiện chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện do doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu sau đó chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc sản xuẩt, và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cuối cùng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì:  "Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu"được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu và cơ sở để xác định hàng hóa miễn thuế bao gồm:

"a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đế sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu..."

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp "

Căn cứ quy định trên, trường hơp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện theo loại hình sản xuất xuất khẩu sau đó chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc thực hiện việc sản xuất và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cuối cùng thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đối với phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc để sản xuất sản phẩm, sau đó nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.

Thủ tục hải quan khi nhập khẩu nguyên vật liệu và xuất khẩu sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 7817/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)
Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)