Hàng hóa thuê DNCX gia công (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h45 ngày 24/08/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5608/TCHQ-TXNK

V/v Hàng hóa thuê DNCX gia công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh

(Số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2025/HHTMHQ ngày 05/8/2020 của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh kiến nghị về quyết định truy thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa gia công lại trong khu phi thuế quan của Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4650/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2020, công văn số 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020 hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công (bản photocopy đính kèm).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Vũ Thị Mai;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Hàng hóa thuê DNCX gia công (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh)
Số hiệu 5608/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hàng hóa thuê DNCX gia công (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh)
Hàng hóa thuê DNCX gia công (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh)