Hàng hóa thuê DN nội địa gia công (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 26/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:7520/TCHQ-TXNK

V/v hàng hóa thuê DN nội địa gia công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

(KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2704/20-FIN/SEVT ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên về thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đưa đi thuê doanh nghiệp nội địa gia công sản phẩm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thủ tục hải quan

Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại mục 1 và mục 2 Chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Khi khai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ;

b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.

Trường hợp đưa hàng hoá từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hoá thì bên nhận gia công (doanh nghiệp nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này”.

Trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công thì DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.

2) Về chính sách thuế

Điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào DNCX thì không phải kê khai nộp thuế. Doanh nghiệp nội địa nhập khẩu số hàng hóa đó từ DNCX để gia công theo hợp đồng gia công với DNCX thì được miễn thuế nhập khẩu.

Sản phẩm gia công của doanh nghiệp nội địa xuất khẩu cho DNCX được miễn thuế xuất khẩu. Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

 

Hàng hóa thuê DN nội địa gia công (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên)
Số hiệu 7520/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hàng hóa thuê DN nội địa gia công (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên)
Hàng hóa thuê DN nội địa gia công (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên)