Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX (HQ Hải Phòng; Công ty CP Hyundai Aluminum Vina)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 30/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3758/TCHQ-TXNK

V/v Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

- Công ty CP Hyundai Aluminum Vina,

(Đường B2, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6836/HQHP-TXNK ngày 08/7/2021 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, công văn số 210623-HAV- TCHQTCT ngày 23/6/2021 của Công ty CP Hyundai Aluminum Vina đề nghị hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc của doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ, thủ tục hải quan, mã loại hình tờ khai.

a)  Về hồ sơ, thủ tục hải quan

Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, theo đó: Hàng hóa của các nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào khu phi thuế quan để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu: 01 bản chụp hợp đồng bán hàng vào khu phi thuế quan theo kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu trong đó, quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để cung cấp cho DNCX thực hiện theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX; nhà thầu nhập khẩu thực hiện khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, chỉ tiêu "Phần ghi chú” khai thông tin số hợp đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 16 Thông tư này và ngay khi được thông quan hàng hóa phải đưa trực tiếp vào DNCX. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng thầu, DNCX và nhà thầu nhập khẩu báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 20/NTXD- DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

b) Về mã loại hình

Việc kê khai mã loại hình nhập khẩu trên tờ khai hải quan thực hiện theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan.

2. Về chính sách thuế.

a) Về thuế nhập khẩu

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài được đưa thẳng, trực tiếp vào DNCX để xây dựng văn phòng làm việc của DNCX thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

b) Về thuế GTGT

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“a) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng...”.

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

"a) Có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng...”.

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/3/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/3/2013 của Bộ Tài chính quy định hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX thì phải kê khai, nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu, số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty CP Hyundai Aluminum Vina biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục GSQL;

- Các Cục HQ tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX (HQ Hải Phòng; Công ty CP Hyundai Aluminum Vina)
Số hiệu 3758/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX (HQ Hải Phòng; Công ty CP Hyundai Aluminum Vina)
Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX (HQ Hải Phòng; Công ty CP Hyundai Aluminum Vina)