Đính chính quyết định rút số đăng ký số 442/QĐ-QLD ngày 10/8/2015
Đính chính quyết định rút số đăng ký số 442/QĐ-QLD ngày 10/8/2015
Số hiệu 21970/QLD-ĐK Ngày văn bản 25/11/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế Ngày hết hiệu lực
Đính chính quyết định rút số đăng ký số 442/QĐ-QLD ngày 10/8/2015
Đính chính quyết định rút số đăng ký số 442/QĐ-QLD ngày 10/8/2015