Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên (CNGD Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 13/02/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 787/TCHQ-KTSTQ

V/v Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: CNGD Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà văn phòng và kho bãi tạm cư, Cảng hàng không, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 01.2019/KWEHAN của Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam liên quan đến các vướng mắc về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên cho đại lý hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều kiện để doanh nghiệp/ đại lý hải quan được áp dụng chế độ ưu tiên quy định cụ thể từ Điều 12 đến Điều 17 Thông tư 72/2015/TT-BTC  ngày 12/5/2015 của Bộ Tài Chính.

- Căn cứ Điểm 4, Điều 13 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài Chính “Đại lý thủ tục hải quan: số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên”.

- Căn cứ Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Do đó, Chi nhánh chưa đủ cơ sở để xem xét áp dụng chế độ ưu tiên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TCT. Nguyễn Văn Cẩn;

- PTCT. Mai Xuân Thành;

- Cục Trưởng Cục KTSTQ;

- Lưu: VT, KTSTQ (02bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Trần Minh Trung

 

Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên (CNGD Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam)
Số hiệu 787/TCHQ-KTSTQ Ngày văn bản 12/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên (CNGD Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam)
Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên (CNGD Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam)