Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên (Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h30 ngày 25/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7963/TCHQ-KTSTQ

V/v Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng

(Địa chỉ: Lô H1 - H6, F13A, F13B, F14, F15 Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số công văn số GEHP2019055 ngày 04/12/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng về việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9837604775, chứng nhận lần đầu ngày 27/6/2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ 09 ngày 24/9/2019 do Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp thể hiện rõ nhà đầu tư là Công ty TNHH GE Việt Nam và tên dự án là Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng.

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh số 49061/19 ngày 06/9/2019 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp nêu rõ Công ty TNHH GE Việt Nam chỉ đăng ký nội dung hoạt động cho chi nhánh theo một số mã ngành cụ thể.

Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp"

Căn cứ các quy định nêu trên thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Do đó, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét áp dụng chế độ ưu tiên cho Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng

Trong trường hợp, Công ty TNHH GE Việt Nam có nhu cầu đăng ký chương trình Doanh nghiệp ưu tiên thì Công ty có văn bản gửi Tổng cục Hải quan để xem xét áp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TCT Nguyễn Văn Cẩn;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Cục HQ tỉnh Hải Phòng;

- Lưu: VT, KTSTQ (05bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Minh Trung

 

Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên (Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng)
Số hiệu 7963/TCHQ-KTSTQ Ngày văn bản 25/12/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên (Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng)
Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên (Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng)