Ban hành danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

- Quyết định 1325A/QĐ-BCT

- Phụ lục đính kèm

Ban hành danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Số hiệu 1325A/QĐ-BCT Ngày văn bản 20/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Ban hành danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Ban hành danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương