Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h40 ngày 04/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 63/TCHQ-GSQL

V/v Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam

(Đ/c: số 485 đường Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2711/CCBV ngàỵ 27/11/2018 của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam vướng mắc về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trước tiên, Tổng cục Hải quan đánh giá cao tinh thần hợp tác của Công ty trong suốt thời gian qua.

2. Tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 thay thế Thông tư số 165/2014/TT-BTC) quy định một trong những điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là hàng hóa Việt Nam phải nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Căn cứ các quy định trên, cơ quan hải quan áp dụng thủ tục hải quan, chính sách thuế theo đúng quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

3. Về kiến nghị liên quan đến áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp, đánh giá để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lòi để Công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Văn phòng TC;

- Lưu: VT, GSQL (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam)
Số hiệu 63/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 03/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam)
Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam)