Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h40 ngày 05/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5174/TCHQ-GSQL

V/v Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola

(Đ/c: 485 Đường Hà Nội, Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1207/2018-CCBVL ngày 12/7/2018 và công văn số 0307/2018/CCBVL ngày 03/07/2018 của Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam vướng mắc về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ: Ngày 06/2/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 748/TCHQ-GSQL hướng dẫn Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và công văn số 748/TCHQ-GSQL ngày 06/2/2018 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

2. Đối với kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đang báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục KTSTQ;

- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola)
Số hiệu 5174/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 05/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola)
Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola)