Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h30 ngày 26/11/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6967/TCHQ-TXNK

V/v Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam

(Lô CN01, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 001/CV-N ĐT-BN ngày 16/10/2018 của Công ty TNHH Nhôm DONGTAI Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về vướng mắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất ATIGA.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhôm DONGTAI Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

 

Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam)
Số hiệu 6967/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 26/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam)
Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam)