Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 31/10/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6828/TCHQ-TXNK

V/v Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam

(Địa chỉ: Số 485 đường Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 quy định về đối xử tối huệ quốc;

Căn cứ Điều 2, Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018; Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng đường trắng tinh luyện của Công ty phát sinh từ ngày 01/9/2016 đến ngày 14/6/2018, trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, được nhập khẩu tại chỗ từ khách hàng bán hàng là đối tác Singapore, chỉ định giao hàng là doanh nghiệp khác tại Việt Nam (không thuộc khu phi thuế quan), có C/O mẫu D xuất xứ Việt Nam, căn cứ các quy định nêu trên thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai. Như vậy, việc cơ quan hải quan ban hành Quyết định ấn định thuế số 171/QĐ- HQHCM/AĐT-STQ ngày 27/7/2018 là đúng quy định.

Về kiến nghị của Công ty liên quan đến không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Giám sát quản lý;

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam)
Số hiệu 6828/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 30/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam)
Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam)