V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu 69/2012/NĐ-CP Ngày văn bản 14/09/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 15/11/2012
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực
V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường