Văn bản hết hiệu lực
V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Số hiệu 38/2012/NĐ-CP Ngày văn bản 25/04/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực theo NĐ 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm