V/v Xử lý thuế đối với dự án đầu tư (Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h15 ngày 22/04/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3398/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hà Nội;

          - Công ty TNHH An Lợi.

(Đ/c Tầng 6, tòa nhà HKC 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 250316/CV-TCHQ ngày 25/03/2016 của Công ty TNHH An Lợi phản ánh vướng mắc về việc thông báo cơ sở sản xuất đối với trường hợp Công ty không có cơ sở sản xuất, thuê gia công lại toàn bộ sản phấm. Để tạo thuận lợi cho Công ty thực hiện gia công mặt hàng đặc thù là thêu tay tại các làng nghề, chủ yếu sử dụng sức lao động là chính nhưng đảm bảo công tác quản lý, theo dõi của cơ quan hải quan khi áp dụng phương thức quản lý mới theo Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Thông báo cơ sở sản xuất đối với trường hợp thuê gia công lại toàn bộ sản phẩm:

Căn cứ qui định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì bên nhận gia công được thuê thương nhân khác gia công;

Căn cứ qui định tại Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công (thuê gia công lại) thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất của chính tổ chức, cá nhân và của tổ chức, cá nhân nhận gia công lại; thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công để cơ quan hải quan kiểm tra khi cần thiết. Thời hạn nộp văn bản thông báo là trước thời điểm đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.

Căn cứ các qui định trên, trường hợp Công ty không có cơ sở sản xuất, thuê gia công lại toàn bộ sản phẩm, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý hoạt động gia công, trong đó nêu rõ các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở của Công ty;

- Tên, địa chỉ, cơ sở sản xuất của 05 hộ kinh doanh cá thể tại làng nghề thêu An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (theo hợp đồng thuê gia công lại đã ký giữa các bên) đính kèm danh sách tên, địa chỉ các hộ gia đình khác có thực hiện hoạt động gia công thêu cho Công ty (khoảng 300 hộ);

- Tên, địa chỉ nơi lưu giữ hàng hóa bao gồm kho để chứa nguyên vật liệu và thành phẩm sau khi nhận lại sản phẩm gia công lại.

- Thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.

Trường hợp có thay đổi các nội dung đã thông báo thì Công ty TNHH An Lợi có văn bản đỉều chỉnh, bổ sung.

2. Trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra cơ sở sản xuất để xác định Công ty có hoạt động gia công sản phẩm xuất khẩu, Cục Hải quan TP.Hà Nội đề nghị Công ty phối hợp thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất tại làng nghề theo địa chỉ ghi trong văn bản thông báo của Công ty.

Thủ tục báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu; kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên vật liệu; kiểm tra báo cáo quyết toán Cục Hải quan TP.Hà Nội và Công ty thực hiện theo qui định tại Thông tư số 38/2015/TT- BTC.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP.Hà Nội và Công ty biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

V/v Xử lý thuế đối với dự án đầu tư (Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần)
Số hiệu 3388/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 21/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xử lý thuế đối với dự án đầu tư (Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần)
V/v Xử lý thuế đối với dự án đầu tư (Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần)