Văn bản hết hiệu lực
Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 182/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007;

Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Điều 1. Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I.

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II.

Điều 2. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I gồm mô tả hàng hoá và mã hàng (08 chữ số hoặc 10 chữ số), mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng mặt hàng chịu thuế xuất khẩu.

2. Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).

3. Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư này phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như sau:

Tiêu chí

Yêu cầu

Hàm lượng tro

≤ 3%

Hàm lượng carbon cố định (C)-là carbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa.

≥ 70%

Nhiệt lượng

≥ 7000Kcal/kg

Hàm lượng lưu huỳnh

≤ 0,2%

4. Mặt hàng đồ kim hoàn bằng vàng (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc các nhóm 71.15) được áp dụng mức thuế xuất khẩu 0% nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định chung, phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ có tên quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư này cấp (xuất trình 01 bản chính để đối chiếu, nộp 01 bản chụp cho cơ quan hải quan).

b) Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Viện Ngọc học và Trang sức Doji, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Trung tâm vàng hoặc tổ chức có quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Trường hợp các mặt hàng là đồ kim hoàn bằng vàng (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm 71.15) xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định hiện hành, không phải xuất trình Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng. Đối với trường hợp xuất khẩu theo hình thức sản xuất xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải xuất trình giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu của ngân hàng nhà nước theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012.

Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II bao gồm:

1. Mục I: Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Nội dung gồm tên các Phần, Chương, Chú giải phần, chú giải chương; Danh mục biểu thuế được chi tiết mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng và tên mặt hàng), mã hàng (08 chữ số), mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng chịu thuế.

2. Mục II: Chương 98 - Quy định mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng.

2.1. Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

a) Chú giải chương: Các mặt hàng có tên nêu tại khoản 1 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

b) Chú giải nhóm:

- Việc phân loại mã hàng hoá và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng CKD của ô tô được thực hiện theo quy định tại khoản 2.1 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Các mặt hàng: Giấy kraft dùng làm bao xi măng đã tẩy trắng thuộc nhóm 98.07; Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm thuộc nhóm 98.11; Chất làm đầy da, Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo thuộc nhóm 98.25; Vải mành nylong 1680/D/2 và 1890 D/2 thuộc nhóm 98.26; Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8 mm thuộc nhóm 98.30 và Thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 98.39 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98 nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật quy định cụ thể tại khoản 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Cách thức phân loại, điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98báo cáo kiểm tra việc sử dụng hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2.2. Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng gồm: Mã hàng của nhóm mặt hàng, mặt hàng thuộc Chương 98; mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng, mặt hàng); mã hàng tương ứng của nhóm hàng, mặt hàng đó tại mục I phụ lục II (97 chương theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam) và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng riêng tại Chương 98 thực hiện theo quy định cụ thể tại phần II mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2.3. Các nhóm mặt hàng, mặt hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại các Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Thông tư này.

2.4. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai mã hàng theo cột “Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II” nêu tại Chương 98 và ghi chú mã hàng Chương 98 vào bên cạnh.

Ví dụ: Mặt hàng giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng khi nhập khẩu, người khai hải quan kê khai mã hàng là 4804.29.00 (9807.00.00), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

Điều 4. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được thuộc Chương 84.

Các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc các nhóm hàng từ nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%. Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương.

Điều 5. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu được quy định như sau:

1. Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và 87.03 áp dụng mức thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi chở xuống đã qua sử dụng, Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính.

2. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn thuộc nhóm 87.04 (trừ xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị; xe chở xi măng kiểu bồn và xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được) là 150%.

3. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 bằng 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô mới cùng chủng loại thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 quy định tại mục I phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Thông tư này bãi bỏ:

a) Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

b) Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.

c) Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.

d) Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.

e) Thông tư 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

g) Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

h) Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

i) Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015.

k) Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

l) Thông tư số 36 /2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.

m) Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành theo Thông tư số164/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

n) Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

o) Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

p) Thông tư số 131/2015/TT-BTC ngày 27/8/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

q) Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

r) Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

s) Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

t) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, các văn bản liên quan được dẫn chiếu tại Thông tư này mà được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

 


Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

                     Phụ lục I

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU

THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính)

–––––––––

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

1

08.01

Dừa,  quả hạch Brazil (Brazil nut) và hạt  điều,   tươi

hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

 

 

 

- Dừa:

 

 

0801.11.00

- - Đã qua công đoạn làm khô

0

 

0801.12.00

- - Dừa còn nguyên sọ

0

 

0801.19.00

- - Loại khác

0

 

 

- Quả hạch Brazil (Brazil nut):

 

 

0801.21.00

- - Chưa bóc vỏ

0

 

0801.22.00

- - Đã bóc vỏ

0

 

 

- Hạt điều:

 

 

0801.31.00

- - Chưa bóc vỏ

0

 

0801.32.00

- - Đã bóc vỏ

0

 

 

 

 

 

 

2

 

 

12.11

Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục  đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.

 

 

1211.20

- Rễ cây nhân sâm:

 

 

1211.20.10

- - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

 

1211.20.90

- - Loại khác

0

 

1211.30

- Lá coca:

 

 

1211.30.10

- - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

 

1211.30.90

- - Loại khác

0

 

1211.40.00

- Thân cây anh túc

0

 

1211.90

- Loại khác:

 

 

 

- - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu:

 

 

1211.90.11

- - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

 

1211.90.12

- - - Cây gai dầu, ở dạng khác

0

 

1211.90.13

- - - Rễ cây ba gạc hoa đỏ

0

 

1211.90.14

- - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột:

 

 

1211.90.14.10

- - - - Trầm hương, kỳ nam

15

 

1211.90.14.90

- - - - Loại khác

0

 

1211.90.19

- - - Loại khác:

 

 

1211.90.19.10

- - - - Trầm hương, kỳ nam

15

 

1211.90.19.90

- - - - Loại khác

0

 

 

- - Loại khác:

 

 

1211.90.91

- - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

 

1211.90.92

- - - Cây kim cúc, ở dạng khác

0

 

1211.90.94

- - - Gỗ đàn hương

0

 

7

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

1211.90.95

- - - Mảnh gỗ trầm hương (gaharu)

0

 

1211.90.96

- - - Rễ cây cam thảo

0

 

1211.90.97

- - - Vỏ cây Persea (Persea Kurzii Kosterm)

0

 

1211.90.98

- - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột:

 

 

1211.90.98.10

- - - - Trầm hương, kỳ nam

15

 

1211.90.98.90

- - - - Loại khác

0

 

1211.90.99

- - - Loại khác:

 

 

1211.90.99.10

- - - - Trầm hương, kỳ nam

15

 

1211.90.99.90

- - - - Loại khác

0

 

 

 

 

3

2502.00.00

Pirít sắt chưa nung.

10

 

 

 

 

4

2503.00.00

Lưu huỳnh các  loại,  trừ  lưu  huỳnh thăng  hoa, lưu

huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo.

10

 

 

 

 

5

25.04

Graphit tự nhiên.

 

 

2504.10.00

- Ở dạng bột hay dạng mảnh

10

 

2504.90.00

- Loại khác

10

 

 

 

 

6

25.05

Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26.

 

 

2505.10.00

- Cát oxit silic và cát thạch anh:

 

 

 

2505.10.00.10

- - Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96µm (micrô mét) trở xuống (gồm SEPASIL TFT 6; SIKRON SV 300; SIKRON SV 500; SIKRON SV 800)

 

5

 

2505.10.00.90

- - Loại khác

30

 

2505.90.00

- Loại khác

30

 

 

 

 

 

7

 

25.06

Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

 

 

2506.10.00

- Thạch anh

10

 

2506.20.00

- Quartzite

10

 

 

 

 

8

2507.00.00

Cao  lanh  và  đất  sét  cao  lanh  khác,  đã  hoặc chưa

nung.

10

 

 

 

 

 

9

 

25.08

Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc  nhóm 68.06), andalusite, kyanite và silimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu  lửa  (chamotte) hay đất dinas.

 

 

2508.10.00

-  Bentonite

10

 

2508.30.00

- Đất sét chịu lửa

10

 

2508.40

- Đất sét khác:

 

 

 

8

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

2508.40.10

- - Đất hồ (đất tẩy màu)

10

 

2508.40.90

- - Loại khác

10

 

2508.50.00

- Andalusite, kyanite và sillimanite

10

 

2508.60.00

- Mullite

10

 

2508.70.00

- Đất chịu lửa hay đất dinas

10

 

 

 

 

10

2509.00.00

Đá phấn.

17

 

 

 

 

11

25.10

Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat.

 

 

2510.10

- Chưa nghiền:

 

 

2510.10.10

- - Apatít (apatite)

40

 

2510.10.90

- - Loại khác

0

 

2510.20

- Đã nghiền:

 

 

2510.20.10

- - Apatít (apatite):

 

 

2510.20.10.10

- - - Loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 mm

15

 

2510.20.10.20

- - - Loại hạt có kích thước trên 0,25 mm đến 15 mm

25

 

2510.20.10.90

- - - Loại khác

40

 

2510.20.90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

 

12

 

25.11

Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit thuộc nhóm 28.16.

 

 

2511.10.00

- Bari sulphat tự nhiên (barytes)

10

 

2511.20.00

- Bari carbonat tự nhiên (witherite)

10

 

 

 

 

 

13

 

2512.00.00

Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1.

 

15

 

 

 

 

 

14

 

25.13

Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

 

 

2513.10.00

- Đá bọt

10

 

2513.20.00

- Đá nhám, corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu  (garnet)

tự nhiên và đá mài tự nhiên khác

10

 

 

 

 

 

15

 

2514.00.00

Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới  chỉ  cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

 

17

 

 

 

 

 

 

16

 

 

25.15

Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc

 

 

9

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

 

 

 

- Đá hoa (marble) và đá travertine:

 

 

2515.11.00

- - Thô hoặc đã đẽo thô

17

 

2515.12

- - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông):

 

 

2515.12.10

- - - Dạng khối

17

 

2515.12.20

- - - Dạng tấm

17

 

2515.20.00

- Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây

dựng; thạch cao tuyết hoa:

 

 

2515.20.00.10

- -  Đá vôi trắng (Đá hoa trắng) dạng khối

30

 

2515.20.00.90

- - Loại khác

17

 

 

 

 

 

 

17

 

 

25.16

Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

 

 

 

- Granit:

 

 

2516.11.00

- - Thô hoặc đã đẽo thô

17

 

2516.12

- - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông):

 

 

2516.12.10

- - - Dạng khối

25

 

2516.12.20

- - - Dạng tấm

17

 

2516.20

- Đá cát kết:

 

 

2516.20.10

- - Đá thô hoặc đã đẽo thô

17

 

2516.20.20

- -Chỉ cắt,  bằng cưa hoặc cách  khác,  thành  khối  hoặc

tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

17

 

2516.90.00

- Đá khác để làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

25.17

Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác,  đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên,  mảnh và  bột,  làm từ  các  loại  đá  thuộc nhóm

25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

 

 

 

2517.10.00

- Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã  hoặc chưa qua xử lý nhiệt:

 

 

2517.10.00.10

- - Loại có kích cỡ đến 400 mm

15

 

2517.10.00.90

- - Loại khác

15

 

 

2517.20.00

- Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của phân nhóm 2517.10

 

17

 

10

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

2517.30.00

- Đá dăm trộn nhựa đường

17

 

 

- Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt:

 

 

2517.41.00

- - Từ đá hoa (marble):

 

 

2517.41.00.10

- - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống

10

 

 

2517.41.00.20

- - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15,có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm

 

10

 

2517.41.00.30

- - - Loại có kích cỡ đến 400 mm

15

 

2517.41.00.90

- - - Loại khác

15

 

2517.49.00

- -Từ đá khác:

 

 

2517.49.00.10

- - -Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống

10

 

2517.49.00.20

- - -Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm

 

10

 

2517.49.00.30

- - - Loại có kích cỡ đến 400 mm

15

 

2517.49.00.90

- - - Loại khác

15

 

 

 

 

 

19

 

25.18

Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); hỗn hợp dolomite dạng nén.

 

 

2518.10.00

- Dolomite, chưa nung hoặc thiêu kết

10

 

2518.20.00

- Dolomite đã nung hoặc thiêu kết

10

 

2518.30.00

- Hỗn hợp dolomite dạng nén

10

 

 

 

 

 

20

 

25.19

Magiê carbonat tự nhiên (magiesite); magiê ô xít nấu chảy; magiê ô xít nung trơ (thiêu kết), có hoặc không thêm một lượng nhỏ ô xít khác trước khi thiêu kết; magiê ô xít khác, tinh khiết hoặc không tinh khiết.

 

 

2519.10.00

- Magiê carbonat tự nhiên (magnesite)

10

 

2519.90

- Loại khác:

 

 

2519.90.10

- - Magiê ô xít nấu chảy; magiê ô xít nung trơ (thiêu kết)

10

 

2519.90.20

- - Loại khác

10

 

 

 

 

 

21

 

25.20

Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster (bao gồm thạch cao nung hay canxi sulphat đã nung), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hay chất ức chế.

 

 

2520.10.00

- Thạch cao; thạch cao khan

10

 

2520.20

- Thạch cao plaster:

 

 

2520.20.10

- - Loại phù hợp dùng trong nha khoa

10

 

2520.20.90

- - Loại khác

10

 

 

 

 

22

2521.00.00

Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa canxi

17

 

11

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

khác, dùng để sản xuất vôi hay xi măng.

 

 

 

 

 

23

25.22

Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25.

 

 

2522.10.00

- Vôi sống

5

 

2522.20.00

- Vôi tôi

5

 

2522.30.00

- Vôi chịu nước

5

 

 

 

 

24

25.24

Amiăng.

 

 

2524.10.00

- Crocidolite

10

 

2524.90.00

- Loại khác

10

 

 

 

 

 

25

 

25.26

Quặng steatit tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông);  talc.

 

 

2526.10.00

- Chưa nghiền, chưa làm thành bột

30

 

2526.20

- Đã nghiền hoặc làm thành bột:

 

 

2526.20.10

- - Bột talc

30

 

2526.20.90

- - Loại khác

30

 

 

 

 

 

26

 

2528.00.00

Quặng borat tự nhiên và tinh quặng borat (đã hoặc chưa nung), nhưng không kể borat tách từ nước biển tự nhiên; axit boric tự nhiên chứa không quá 85% H3B0tính theo trọng lượng khô.

 

10

 

 

 

 

27

25.29

Tràng  thạch (đá  bồ tát);  lơxit  (leucite), nephelin và

nephelin xienit; khoáng florit.

 

 

2529.10.00

- Tràng thạch (đá bồ tát)

10

 

 

- Khoáng flourit:

 

 

2529.21.00

- - Có chứa canxi florua không quá 97% tính theo trọng lượng

10

 

2529.22.00

- - Có chứa canxi florua trên 97% tính theo trọng lượng

10

 

2529.30.00

- Lơxit; nephelin và nephelin xienit

10

 

 

 

 

28

25.30

Các chất  khoáng chưa được chi tiết  hoặc  ghi ở   nơi

khác.

 

 

2530.10.00

- Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở

10

 

2530.20

- Kiezerit, epsomit (magiê sulphat tự nhiên):

 

 

2530.20.10

- - Kiezerit

10

 

2530.20.20

- - Epsomit

10

 

2530.90

- Loại khác:

 

 

2530.90.10

- - Zirconium silicate loại dùng làm chất cản quang

10

 

2530.90.90

- - Loại khác:

 

 

2530.90.90.10

- - - Quặng đất hiếm

30

 

2530.90.90.90

- - - Loại khác

10

 

 

12

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

 

 

29

26.01

Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung.

 

 

 

- Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung:

 

 

2601.11.00

- - Chưa nung kết

40

 

2601.12.00

- - Đã nung kết

40

 

2601.20.00

- Pirit sắt đã nung

40

 

 

 

 

 

30

 

2602.00.00

Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô.

 

40

 

 

 

 

31

2603.00.00

Quặng đồng và tinh quặng đồng.

40

 

 

 

 

32

26.04

Quặng niken và tinh quặng niken.

 

 

2604.00.00.10

- Quặng thô

30

 

2604.00.00.90

- Tinh quặng

20

 

 

 

 

33

26.05

Quặng coban và tinh quặng coban.

 

 

2605.00.00.10

- Quặng thô

30

 

2605.00.00.90

- Tinh quặng

20

 

 

 

 

34

26.06

Quặng nhôm và tinh quặng nhôm.

 

 

2606.00.00.10

- Quặng thô

30

 

2606.00.00.90

- Tinh quặng

20

 

 

 

 

35

2607.00.00

Quặng chì và tinh quặng chì.

40

 

 

 

 

36

2608.00.00

Quặng kẽm và tinh quặng kẽm.

40

 

 

 

 

37

26.09

Quặng thiếc và tinh quặng thiếc.

 

 

2609.00.00.10

- Quặng thô

30

 

2609.00.00.90

- Tinh quặng

20

 

 

 

 

38

2610.00.00

Quặng crôm và tinh quặng crôm.

30

 

 

 

 

39

26.11

Quặng vonfram và tinh quặng vonfram.

 

 

2611.00.00.10

- Quặng thô

30

 

2611.00.00.90

- Tinh quặng

20

 

 

 

 

40

26.12

Quặng urani hoặc thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori.

 

 

2612.10.00

- Quặng urani và tinh quặng urani:

 

 

2612.10.00.10

- - Quặng thô

30

 

2612.10.00.90

- - Tinh quặng

20

 

2612.20.00

- Quặng thori và tinh quặng thori:

 

 

 

13

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

2612.20.00.10

- - Quặng thô

30

 

2612.20.00.90

- - Tinh quặng

20

 

 

 

 

41

26.13

Quặng molipden và tinh quặng molipden.

 

 

2613.10.00

- Đã nung

20

 

2613.90.00

- Loại khác:

 

 

2613.90.00.10

- - Quặng thô

30

 

2613.90.00.90

- - Tinh quặng

20

 

 

 

 

42

26.14

Quặng titan và tinh quặng titan.

 

 

2614.00.10

- Quặng inmenit và tinh quặng inmenit:

 

 

2614.00.10.10

- - Tinh quặng inmenit

30

 

2614.00.10.90

- - Loại khác

40

 

2614.00.90

- Loại khác:

 

 

2614.00.90.10

- - Tinh quặng rutil 83%≤TiO2≤ 87%

30

 

2614.00.90.90

- - Loại khác

40

 

 

 

 

43

26.15

Quặng niobi, tantali, vanadi hay zircon và tinh quặng của các loại quặng đó.

 

 

2615.10.00

- Quặng zircon và tinh quặng zircon:

 

 

2615.10.00.10

- - Quặng thô

30

 

 

- - Tinh quặng:

 

 

2615.10.00.20

- - -   Bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75µm    (micrô

mét)

10

 

2615.10.00.90

- - - Loại khác

20

 

2615.90.00

- Loại khác:

 

 

 

- - Niobi:

 

 

2615.90.00.10

- - - Quặng thô

30

 

2615.90.00.20

- - - Tinh quặng

20

 

 

- - Loại khác:

 

 

2615.90.00.30

- - - Quặng thô

30

 

2615.90.00.90

- - - Tinh quặng

20

 

 

 

 

44

26.16

Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý.

 

 

2616.10.00

- Quặng bạc và tinh quặng bạc:

 

 

2616.10.00.10

- - Quặng thô

30

 

2616.10.00.90

- - Tinh quặng

20

 

2616.90.00

- Loại khác:

 

 

2616.90.00.10

- - Quặng vàng

30

 

 

- - Loại khác:

 

 

2616.90.00.20

- - - Quặng thô

30

 

2616.90.00.90

- - - Tinh quặng

20

 

 

 

 

45

26.17

Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó.

 

 

2617.10.00

- Quặng antimon và tinh quặng antimon:

 

 

2617.10.00.10

- - Quặng thô

30

 

 

14

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

2617.10.00.90

- - Tinh quặng

20

 

2617.90.00

- Loại khác:

 

 

2617.90.00.10

- - Quặng thô

30

 

2617.90.00.90

- - Tinh quặng

20

 

 

 

 

46

26.18

Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép

10

 

 

 

 

47

26.19

Xỉ, xỉ luyện kim (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

 

 

2619.00.00.10

- Xỉ thu được từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép

10

 

2619.00.00.90

- Vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép

5

 

 

 

 

 

48

 

26.20

Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsenic, kim loại hoặc các hợp chất của chúng.

 

 

 

- Chứa chủ yếu là kẽm:

 

 

2620.11.00

- - Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm)

5

 

2620.19.00

- - Loại khác:

 

 

2620.19.00.10

- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

10

 

2620.19.00.90

- - - Loại khác

5

 

 

- Chứa chủ yếu là chì:

 

 

2620.21.00

- - Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ

5

 

2620.29.00

- - Loại khác:

 

 

2620.29.00.10

- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

10

 

2620.29.00.90

- - - Loại khác

5

 

2620.30.00

- Chứa chủ yếu là đồng:

 

 

2620.30.00.10

- - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

10

 

2620.30.00.90

- - Loại khác

5

 

2620.40.00

- Chứa chủ yếu là nhôm:

 

 

2620.40.00.10

- - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

10

 

2620.40.00.90

- - Loại khác

5

 

 

2620.60.00

- Chứa asen, thuỷ ngân, tali hoặc hỗn hợp của chúng, là loại dùng để tách asen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hoá học của chúng:

 

 

2620.60.00.10

- - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

10

 

2620.60.00.90

- -  Loại khác

5

 

 

- Loại khác:

 

 

2620.91.00

- - Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các hỗn  hợp của chúng:

 

 

2620.91.00.10

- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

10

 

2620.91.00.90

- - - Loại khác

5

 

2620.99

- - Loại khác:

 

 

2620.99.10

- - - Xỉ và phần chưa cháy hết (hardhead) của thiếc:

 

 

 

15

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

2620.99.10.10

- - - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

10

 

2620.99.10.90

- - - - Loại khác

5

 

2620.99.90

- - - Loại khác:

 

 

2620.99.90.10

- - - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

10

 

2620.99.90.90

- - - - Loại khác

5

 

 

 

 

49

26.21

Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị.

 

 

2621.10.00

- Tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị

0

 

2621.90.00

- Loại khác:

 

 

2621.90.00.10

- - Xỉ than

7

 

2621.90.00.90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

50

27.01

Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn

tương tự sản xuất từ than đá.

 

 

 

- Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh:

 

 

2701.11.00

- - Anthracite

10

 

2701.12

- - Than bi-tum:

 

 

2701.12.10

- - - Than để luyện cốc

10

 

2701.12.90

- - - Loại khác

10

 

2701.19.00

- - Than đá loại khác

10

 

2701.20.00

- Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự

sản xuất từ than đá

10

 

 

 

 

51

27.02

Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền.

 

 

2702.10.00

- Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh

15

 

2702.20.00

- Than non đã đóng bánh

15

 

 

 

 

52

27.03

Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh.

 

 

2703.00.10

- Than bùn, đã hoặc chưa ép thành kiện, nhưng chưa đóng bánh

15

 

2703.00.20

- Than bùn đã đóng bánh

15

 

 

 

 

 

53

 

27.04

Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá.

 

 

2704.00.10

- Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá

13

 

2704.00.20

- Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hay than

bùn

13

 

2704.00.30

- Muội bình chưng than đá

13

 

 

 

 

54

27.09

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi- tum, ở dạng thô.

 

 

2709.00.10

- Dầu mỏ thô

10

 

 

16

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

2709.00.20

- Condensate

10

 

2709.00.90

- Loại khác

0

 

 

 

 

55

28.04

Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.

 

 

2804.10.00

- Hydro

0

 

 

- Khí hiếm:

 

 

2804.21.00

- - Argon

0

 

2804.29.00

- - Loại khác

0

 

2804.30.00

- Nitơ

0

 

2804.40.00

- Oxy

0

 

2804.50.00

- Bo; telu

0

 

 

- Silic:

 

 

2804.61.00

- - Chứa silic với hàm lượng không dưới 99,99% tính

theo trọng lượng

0

 

2804.69.00

- - Loại khác

0

 

2804.70.00

- Phospho:

 

 

2804.70.00.10

- - Phospho vàng

5

 

2804.70.00.90

- - Loại khác

0

 

2804.80.00

- Arsen

0

 

2804.90.00

- Selen

0

 

 

 

 

56

28.17

Kẽm oxit; kẽm peroxit.

 

 

2817.00.10

- Kẽm oxit:

 

 

2817.00.10.10

- - Kẽm oxít dạng bột

5

 

2817.00.10.90

- - Loại khác

0

 

2817.00.20

- Kẽm peroxit

0

 

 

 

 

57

28.18

Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm.

 

 

2818.10.00

- Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa

học

0

 

2818.20.00

- Oxit nhôm (Alumin), trừ corundum nhân tạo

2

 

2818.30.00

- Nhôm hydroxit

0

 

 

 

 

58

28.23

Titan oxit.

 

 

2823.00.00.10

- Xỉ titan có hàm lượng TiO2  ³ 85%, FeO ≤ 10%

10

 

2823.00.00.20

-  Xỉ  titan  có  hàm  lượng 70% ≤  TiO2    <  85%,  FeO ≤

10%

10

 

2823.00.00.30

- Rutile có hàm lượng TiO2 >87%

10

 

2823.00.00.40

- Inmenit hoàn nguyên có hàm lượng TiO2 ³ 56%,   FeO

≤11%

10

 

2823.00.00.90

- Loại khác

0

 

 

 

 

 

59

 

38.24

Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công  nghiệp  hóa  chất  hoặc  các  ngành công

 

 

 

17

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và  chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

 

 

3824.10.00

- Các chất gắn đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc

0

 

3824.30.00

- Cacbua kim loại không kết tụ trộn với nhau hoặc   trộn

với các chất gắn kim loại

0

 

3824.40.00

- Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông

0

 

3824.50.00

- Vữa và bê tông không chịu lửa

0

 

3824.60.00

- Sorbitol trừ loại thuộc phân nhóm 2905.44

0

 

 

- Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hoá của metan,

etan hoặc propan:

 

 

 

3824.71

- - Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa              hydrochlorofluorocarbons            (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs):

 

 

 

3824.71.10

- - - Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum

 

0

 

3824.71.90

- - - Loại khác

0

 

3824.72.00

-           -           Chứa             bromochlorodifluoromethane,

bromotrifluoromethane hoặc dibromotetrafluoroethanes

0

 

3824.73.00

- - Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs)

0

 

 

3824.74

- - Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), chứa hoặc không chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs):

 

 

 

3824.74.10

- - - Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum

 

0

 

3824.74.90

- - - Loại khác

0

 

3824.75.00

- - Chứa carbon tetrachloride

0

 

3824.76.00

- - Chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)

0

 

3824.77.00

-    -    Chứa     bromomethane bromochloromethane

(methyl

bromide)

hoặc

0

 

 

3824.78.00

- - Chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons                    (CFCs)                                                        hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)

 

0

 

3824.79.00

- - Loại khác

0

 

 

- Hỗn hợp và các chế phẩm chứa oxirane (oxit etylen), polybrominated biphenyls (PBBs), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc tris(2,3-dibromopropyl) phosphate:

 

             

 

18

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

3824.81.00

- - Chứa oxirane (oxit etylen)

0

 

 

3824.82.00

- - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs)

 

0

 

3824.83.00

- - Chứa (2,3-dibromopropyl) phosphate

0

 

3824.90

- Loại khác:

 

 

3824.90.10

- - Chất tẩy mực, sửa bản in từ khuôn tô và chất tẩy   rửa

dạng lỏng khác, đã đóng gói để bán lẻ

0

 

 

3824.90.30

- - Bột nhão để sao in với thành phần cơ bản là gelatin, đã đóng thành trọng lượng lớn hoặc dùng ngay (ví dụ, bồi trên giấy hay trên vật liệu dệt)

 

0

 

3824.90.40

- -  Hỗn hợp dung môi vô cơ

0

 

3824.90.50

- - Dầu acetone

0

 

3824.90.60

-     -    Các   chế   phẩm   hoá   chất   có   chứa   bột ngọt

(monosodium glutamate)

0

 

3824.90.70

- - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến

thực phẩm

0

 

 

- - Loại khác:

 

 

3824.90.91

- - - Naphthenic axit, muối không tan trong nước và este của chúng

0

 

3824.90.99

- - - Loại khác:

 

 

3824.90.99.10

- - - - Bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm

 

7

 

3824.90.99.90

- - - - Loại khác

0

 

 

 

 

 

60

 

40.01

Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két,  nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

 

 

4001.10

- Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa:

 

 

 

- - Chứa trên 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể

tích:

 

 

4001.10.11

- - - Được cô đặc bằng ly tâm

0

 

4001.10.19

- - - Loại khác

0

 

 

- - Chứa không quá 0,5% hàm lượng amoniac tính   theo

thể tích:

 

 

4001.10.21

- - - Được cô đặc bằng ly tâm

0

 

4001.10.29

- - - Loại khác

0

 

 

- Cao su tự nhiên ở dạng khác:

 

 

4001.21

- - Tờ cao su xông khói:

 

 

4001.21.10

- - - RSS hạng 1

0

 

4001.21.20

- - - RSS hạng 2

0

 

4001.21.30

- - - RSS hạng 3

0

 

4001.21.40

- - - RSS hạng 4

0

 

4001.21.50

- - - RSS hạng 5

0

 

4001.21.90

- - - Loại khác

0

 

19

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

4001.22

- - Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR):

 

 

4001.22.10

- - - TSNR 10

0

 

4001.22.20

- - - TSNR 20

0

 

4001.22.30

- - - TSNR L

0

 

4001.22.40

- - - TSNR CV

0

 

4001.22.50

- - - TSNR GP

0

 

4001.22.90

- - - Loại khác

0

 

4001.29

- - Loại khác:

 

 

4001.29.10

- - - Cao su dạng tờ được làm khô bằng không khí

0

 

4001.29.20

- - - Crếp từ mủ cao su

0

 

4001.29.30

- - - Crếp làm đế giầy

0

 

4001.29.40

- - - Crếp tái chế, kể cả vỏ crếp làm từ mẩu cao su vụn

0

 

4001.29.50

- - - Crếp loại khác

0

 

4001.29.60

- - - Cao su chế biến cao cấp

0

 

4001.29.70

- - - Váng cao su

0

 

4001.29.80

- - - Loại tận thu (trên cây, dưới đất hoặc loại đã hun khói) và phần thừa lại trên cốc

0

 

 

- - - Loại khác:

 

 

4001.29.91

- - - - Dạng nguyên sinh

0

 

4001.29.99

- - - - Loại khác

0

 

4001.30

- Nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su,   nhựa

cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự:

 

 

 

- - Jelutong:

 

 

4001.30.11

- - - Dạng nguyên sinh

0

 

4001.30.19

- - - Loại khác

0

 

 

- - Loại khác:

 

 

4001.30.91

- - - Dạng nguyên sinh

0

 

4001.30.99

- - - Loại khác

0

 

 

 

 

 

 

61

 

 

40.02

Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải;  hỗn hợp của  một sản phẩm bất  kỳ  của   nhóm

40.01  với  một  sản  phẩm  bất  kỳ  của  nhóm  này, ở

dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.

 

 

 

- Cao su styren-butadien (SBR); cao su   styren-butadien

đã được carboxyl hoá (XSBR):

 

 

4002.11.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4002.19

- - Loại khác:

 

 

4002.19.10

- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

 

4002.19.90

- - - Loại khác

0

 

4002.20

- Cao su butadien (BR):

 

 

4002.20.10

- - Dạng nguyên sinh

0

 

4002.20.90

- - Loại khác

0

 

 

- Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo- isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR):

 

 

 

20

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

4002.31

- - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR):

 

 

4002.31.10

- - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

 

4002.31.90

- - - Loại khác

0

 

4002.39

- - Loại khác:

 

 

4002.39.10

- - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

 

4002.39.90

- - - Loại khác

0

 

 

- Cao su clopren (clobutadien) (CR):

 

 

4002.41.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4002.49

- - Loại khác:

 

 

4002.49.10

- - - Dạng nguyên sinh

0

 

4002.49.90

- - - Loại khác

0

 

 

- Cao su acrylonitril-butadien (NBR):

 

 

4002.51.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4002.59

- - Loại khác:

 

 

4002.59.10

- - - Dạng nguyên sinh

0

 

4002.59.90

- - - Loại khác

0

 

4002.60

- Cao su isopren (IR):

 

 

4002.60.10

- - Dạng nguyên sinh

0

 

4002.60.90

- - Loại khác

0

 

4002.70

- Cao su diene chưa liên hợp- etylen- propylen (EPDM):

 

 

4002.70.10

- - Dạng nguyên sinh

0

 

4002.70.90

- - Loại khác

0

 

4002.80

- Hỗn hợp của sản phẩm bất  kỳ thuộc nhóm 40.01    với

sản phẩm bất kỳ của nhóm này:

 

 

4002.80.10

- - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp

0

 

4002.80.90

- - Loại khác

0

 

 

- Loại khác:

 

 

4002.91.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

4002.99

- - Loại khác:

 

 

4002.99.20

- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

0

 

4002.99.90

- - - Loại khác

0

 

 

 

 

62

40.05

Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.

 

 

4005.10

- Hỗn hợp với muội carbon hoặc silica:

 

 

4005.10.10

- - Của keo tự nhiên

0

 

4005.10.90

- - Loại khác

0

 

4005.20.00

- Dạng hòa tan; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc

phân nhóm 4005.10

0

 

 

- Loại khác:

 

 

4005.91

- - Dạng tấm, tờ và dải:

 

 

4005.91.10

- - - Của keo tự nhiên

0

 

4005.91.90

- - - Loại khác

0

 

4005.99

- - Loại khác:

 

 

4005.99.10

- - - Dạng latex (dạng mủ cao su)

0

 

 

21

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

4005.99.90

- - - Loại khác

0

 

 

 

 

 

 

63

 

 

41.01

Da sống của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ.

 

 

 

4101.20

- Da sống nguyên con, trọng lượng da một con không quá 8 kg khi làm khô đơn giản, 10 kg khi muối khô, hoặc 16 kg ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc bảo quản cách khác:

 

 

4101.20.10

- - Đã được chuẩn bị để thuộc

10

 

4101.20.90

- - Loại khác

10

 

4101.50

- Da sống nguyên con, trọng lượng trên 16 kg:

 

 

4101.50.10

- - Đã được chuẩn bị để thuộc

10

 

4101.50.90

- - Loại khác

10

 

4101.90

- Loại khác, kể cả da mông, khuỷu và bụng:

 

 

4101.90.10

- - Đã được chuẩn bị để thuộc

10

 

4101.90.90

- - Loại khác

10

 

 

 

 

 

 

64

 

 

41.02

Da sống của cừu hoặc cừu non (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), có hoặc không còn lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này.

 

 

4102.10.00

- Loại còn lông

5

 

 

- Loại không còn lông:

 

 

4102.21.00

- - Đã được axit hoá

5

 

 

- - Loại khác:

 

 

4102.29.10

- - - Đã được chuẩn bị để thuộc

5

 

4102.29.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

 

 

 

65

 

 

41.03

Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này.

 

 

4103.20

- Của loài bò sát:

 

 

4103.20.10

- - Đã được chuẩn bị để thuộc:

 

 

4103.20.10.10

- - - Của cá sấu

0

 

4103.20.10.90

- - - Loại khác

5

 

4103.20.90

- - Loại khác:

 

 

4103.20.90.10

- - - Của cá sấu

0

 

4103.20.90.90

- - - Loại khác

5

 

4103.30.00

- Của lợn

10

 

4103.90.00

- Loại khác

10

 

22

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

 

 

 

66

 

44.01

Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào hoặc dăm gỗ; mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự.

 

 

4401.10.00

- Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành,  bó hoặc  các dạng tương tự

5

 

 

- Vỏ bào hoặc dăm gỗ:

 

 

4401.21.00

- - Từ cây lá kim:

 

 

4401.21.00.10

- - - Vỏ bào

0

 

4401.21.00.90

- - - Dăm gỗ

2

 

4401.22.00

- - Từ cây không thuộc loại lá kim:

 

 

4401.22.00.10

- - - Vỏ bào

0

 

4401.22.00.90

- - - Dăm gỗ

2

 

 

- Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành  dạng khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự:

 

 

4401.31.00

- - Viên gỗ

0

 

4401.39.00

- - Loại khác

0

 

 

 

 

67

44.02

Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã  hoặc chưa đóng thành khối.

 

 

4402.10.00

- Của tre

10

 

4402.90

- Loại khác:

 

 

4402.90.10

- - Than gáo dừa

0

 

4402.90.90

- - Loại khác:

 

 

4402.90.90.10

- - - Than gỗ rừng trồng

5

 

4402.90.90.90

- - - Loại khác

10

 

 

 

 

68

44.03

Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô.

 

 

4403.10

- Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các

chất bảo quản khác:

 

 

4403.10.10

- - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.10.90

- - Loại khác

10

 

4403.20

- Loại khác, từ cây lá kim:

 

 

4403.20.10

- - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.20.90

- - Loại khác

10

 

 

- Loại khác, bằng gỗ nhiệt đới đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này:

 

 

4403.41

- - Meranti đỏ sẫm, gỗ  Meranti đỏ nhạt và  gỗ    Meranti

Bakau:

 

 

4403.41.10

- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.41.90

- - - Loại khác

10

 

 

23

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

4403.49

- - Loại khác:

 

 

4403.49.10

- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.49.90

- - - Loại khác

10

 

 

- Loại khác:

 

 

4403.91

- - Gỗ sồi (Quercus spp.):

 

 

4403.91.10

- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.91.90

- - - Loại khác

10

 

4403.92

- - Gỗ dẻ gai (Fagus spp):

 

 

4403.92.10

- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.92.90

- - - Loại khác

10

 

4403.99

- - Loại khác:

 

 

4403.99.10

- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng

10

 

4403.99.90

- - - Loại khác

10

 

 

 

 

 

 

69

 

 

44.04

Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn, nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ (chipwood) và các dạng tương tự.

 

 

4404.10.00

- Từ cây lá kim

5

 

4404.20

- Từ cây không thuộc loại lá kim:

 

 

4404.20.10

- - Nan gỗ (Chipwood)

5

 

4404.20.90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

70

44.06

Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ.

 

 

4406.10.00

- Loại chưa được ngâm tẩm

20

 

4406.90.00

- Loại khác

20

 

 

 

 

 

71

 

44.07

Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm.

 

 

4407.10.00

- Gỗ từ cây lá kim:

 

 

4407.10.00.10

- - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.10.00.90

- - Loại khác

20

 

 

- Các loại  gỗ  nhiệt đới  được

nhóm 2 của Chương này:

nêu

trong

Chú

giải

phân

 

 

4407.21

- - Gỗ Mahogany (Swietenia spp.):

 

 

4407.21.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.21.10.10

- -  -  - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.21.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.21.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.21.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

                 

 

24

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

4407.21.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.22

- - Gỗ Virola, Imbuia và Balsa:

 

 

4407.22.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.22.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.22.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.22.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.22.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.22.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.25

- - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau:

 

 

 

- - - Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt:

 

 

4407.25.11

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.25.11.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.25.11.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.25.19

- - - - Loại khác:

 

 

4407.25.19.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.25.19.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Gỗ Meranti Bakau:

 

 

4407.25.21

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.25.21.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.25.21.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.25.29

- - - - Loại khác:

 

 

4407.25.29.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.25.29.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.26

- - Gỗ Lauan trắng, gỗ Meranti trắng, gỗ  Seraya    trắng,

gỗ Meranti vàng và gỗ Alan:

 

 

4407.26.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.26.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.26.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.26.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.26.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.26.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.27

- - Gỗ Sapelli:

 

 

4407.27.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.27.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.27.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.27.90

- - - Loại khác:

 

 

 

25

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

4407.27.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.27.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.28

- - Gỗ Iroko:

 

 

4407.28.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.28.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.28.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.28.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.28.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.28.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.29

- - Loại khác:

 

 

 

- - - Gỗ Jelutong (Dyera spp.):

 

 

4407.29.11

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.11.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.11.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.19

- - - - Loại khác:

 

 

4407.29.19.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.19.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.):

 

 

4407.29.21

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.21.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.21.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.29

- - - - Loại khác:

 

 

4407.29.29.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.29.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Gỗ Kempas (Koompassia spp.):

 

 

4407.29.31

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.31.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.31.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.39

- - - - Loại khác:

 

 

4407.29.39.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.39.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.):

 

 

4407.29.41

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.41.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.41.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.49

- - - - Loại khác:

 

 

 

26

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

4407.29.49.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.49.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Gỗ Ramin (Gonystylus spp.):

 

 

4407.29.51

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.51.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.51.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.59

- - - - Loại khác:

 

 

4407.29.59.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.59.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Gỗ Tếch (Tectong spp.):

 

 

4407.29.61

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.61.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.61.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.69

- - - - Loại khác:

 

 

4407.29.69.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.69.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Gỗ Balau (Shorea spp.):

 

 

4407.29.71

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.71.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.71.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.79

- - - - Loại khác:

 

 

4407.29.79.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.79.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.):

 

 

4407.29.81

- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.81.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.81.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.89

- - - - Loại khác:

 

 

4407.29.89.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.89.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- - - Loại khác:

 

 

4407.29.91

- - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ   Merbau

(Intsia spp.), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.91.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.91.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.92

- - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ   Merbau

(Intsia spp.), loại khác:

 

 

27

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

4407.29.92.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.92.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.93

- - - - Loại khác, đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.29.93.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.93.90

- - - - - Loại khác

20

 

4407.29.99

- - - - Loại khác:

 

 

4407.29.99.10

- - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.29.99.90

- - - - - Loại khác

20

 

 

- Loại khác:

 

 

4407.91

- - Gỗ sồi (Quercus spp.):

 

 

4407.91.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.91.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.91.10.90

- - - -  Loại khác

20

 

4407.91.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.91.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.91.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.92

- - Gỗ dẻ gai (Fagus spp.):

 

 

4407.92.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.92.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.92.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.92.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.92.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.92.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.93

- - Gỗ thích (Acer spp.):

 

 

4407.93.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.93.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.93.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.93.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.93.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.93.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.94

- - Gỗ anh đào (Prunus spp.):

 

 

4407.94.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.94.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.94.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.94.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.94.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng  từ

10

 

 

28

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

 

 

4407.94.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.95

- - Gỗ tần bì (Fraxinus spp.):

 

 

4407.95.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.95.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.95.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.95.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.95.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.95.90.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.99

- - Loại khác:

 

 

4407.99.10

- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu:

 

 

4407.99.10.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.99.10.90

- - - - Loại khác

20

 

4407.99.90

- - - Loại khác:

 

 

4407.99.90.10

- - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 mm trở xuống

10

 

4407.99.90.90

- - - - Loại khác

20

 

 

 

 

 

 

72

 

 

44.08

Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm.

 

 

4408.10

- Từ cây lá kim:

 

 

 

4408.10.10

- - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì; gỗ thông radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard)

 

10

 

4408.10.30

- - Ván lạng làm lớp mặt

10

 

4408.10.90

- - Loại khác

10

 

 

- Các loại  gỗ  nhiệt đới được  ghi trong Chú  giải   phân

nhóm 2 của Chương này:

 

 

4408.31.00

- - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau

10

 

4408.39

- - Loại khác:

 

 

4408.39.10

- - - Thanh mỏng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất

bút chì

10

 

4408.39.90

- - - Loại khác

10

 

4408.90.00

- Loại khác

10

 

 

 

 

 

 

73

 

 

44.09

Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí (friezes) để làm sàn, chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ  V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh,   đầu

 

 

29

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối

đầu.

 

 

4409.10.00

- Từ cây lá kim

5

 

 

- Từ cây không thuộc loại lá kim:

 

 

4409.21.00

- - Từ tre

5

 

4409.29.00

- - Loại khác

5

 

 

 

 

74

71.02

Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát.

 

 

7102.10.00

-   Kim cương chưa được phân loại:

 

 

7102.10.00.10

- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

15

 

7102.10.00.90

- - Loại khác

5

 

 

- Kim cương công nghiệp:

 

 

7102.21.00

- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

15

 

7102.29.00

- - Loại khác

5

 

 

- Kim cương phi công nghiệp:

 

 

7102.31.00

- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

15

 

7102.39.00

- - Loại khác

5

 

 

 

 

 

 

75

 

 

71.03

Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.

 

 

7103.10

-    Chưa gia công hoặc  mới chỉ được cắt đơn giản hoặc

tạo hình thô:

 

 

7103.10.10

- - Rubi

15

 

7103.10.20

- - Ngọc bích (nephrite và jadeite)

15

 

7103.10.90

- - Loại khác

15

 

 

- Đã gia công cách khác:

 

 

7103.91

- - Rubi, saphia và ngọc lục bảo:

 

 

7103.91.10

- - - Rubi

5

 

7103.91.90

- - - Loại khác

5

 

7103.99.00

- - Loại khác

5

 

 

 

 

 

 

76

 

 

71.04

Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.

 

 

7104.10

- Thạch anh áp điện:

 

 

7104.10.10

- - Chưa gia công

10

 

7104.10.20

- - Đã gia công

5

 

7104.20.00

- Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn

10

 

30

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

giản hoặc tạo hình thô

 

 

7104.90.00

-  Loại khác

5

 

 

 

 

77

71.05

Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp.

 

 

7105.10.00

- Của kim cương

3

 

7105.90.00

- Loại khác

3

 

 

 

 

 

78

 

71.06

Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột.

 

 

7106.10.00

- Dạng bột

5

 

 

- Dạng khác:

 

 

7106.91.00

- - Chưa gia công

5

 

7106.92.00

- - Dạng bán thành phẩm

5

 

 

 

 

79

71.08

Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc   ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột.

 

 

 

- Không phải dạng tiền tệ:

 

 

7108.11.00

- - Dạng bột

2

 

7108.12.00

- - Dạng chưa gia công khác

2

 

7108.13.00

- - Dạng bán thành phẩm khác

2

 

7108.20.00

- Dạng tiền tệ

2

 

 

 

 

 

80

 

71.13

Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý.

 

 

 

- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

 

 

7113.11

- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại  quý khác:

 

 

7113.11.10

- - - Bộ phận

0

 

7113.11.90

- - - Loại khác

0

 

7113.19

- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

 

 

7113.19.10

- - - Bộ phận:

 

 

7113.19.10.10

- - - - Bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

 

7113.19.10.90

- - - - Loại khác

0

 

7113.19.90

- - - Loại khác:

 

 

7113.19.90.10

- - - - Bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

 

7113.19.90.90

- - - - Loại khác

0

 

7113.20

- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý:

 

 

7113.20.10

- - Bộ phận

0

 

7113.20.90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

81

71.14

Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận rời của  đồ

 

 

 

31

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

 

kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.

 

 

 

- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

 

 

7114.11.00

- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại  quý khác

0

 

7114.19.00

- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

 

 

7114.19.00.10

- - - Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

 

7114.19.00.90

- - - Loại khác

0

 

7114.20.00

- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý

0

 

 

 

 

82

71.15

Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.

 

 

7115.10.00

- Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới, bằng bạch kim

0

 

7115.90

- Loại khác:

 

 

7115.90.10

- - Bằng vàng hoặc bạc:

 

 

7115.90.10.10

- - - Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

 

7115.90.10.90

- - - Loại khác

0

 

7115.90.20

- - Bằng kim loại mạ vàng hoặc mạ bạc

0

 

7115.90.90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

83

72.04

Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại  từ sắt hoặc thép.

 

 

7204.10.00

- Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc

17

 

 

- Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim:

 

 

7204.21.00

- - Bằng thép không gỉ

15

 

7204.29.00

- - Loại khác

17

 

7204.30.00

- Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc

17

 

 

- Phế liệu và mảnh vụn khác:

 

 

 

7204.41.00

- - Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành  khối hay đóng thành kiện, bánh, bó

 

0

 

7204.49.00

- - Loại khác

17

 

7204.50.00

- Thỏi đúc phế liệu nấu lại

17

 

 

 

 

84

74.01

Sten đồng; đồng xi măng hoá (đồng kết tủa).

 

 

7401.00.00.10

- Sten đồng

15

 

7401.00.00.90

- Loại khác

20

 

 

 

 

85

74.03

Đồng tinh luyện và hợp kim đồng, chưa gia công.

 

 

 

- Đồng tinh luyện:

 

 

7403.11.00

- - Cực âm và các phần của cực âm:

 

 

7403.11.00.10

- - - Đồng tinh luyện nguyên chất

10

 

 

32

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

7403.11.00.90

- - - Loại khác

20

 

7403.12.00

- - Thanh để kéo dây

20

 

7403.13.00

- - Que

20

 

7403.19.00

- - Loại khác

20

 

 

- Hợp kim đồng:

 

 

7403.21.00

- - Hợp kim trên cơ sơ đồng-kẽm (đồng thau)

20

 

7403.22.00

- - Hợp kim trên cơ sở đồng-thiếc (đồng thanh)

20

 

7403.29.00

- - Hợp kim đồng khác (trừ các loại hợp kim đồng chủ

thuộc nhóm 74.05)

20

 

 

 

 

86

74.04

Phế liệu và mảnh vụn của đồng.

 

 

 

7404.00.00.10

- Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó

 

22

 

7404.00.00.90

- Loại khác

22

 

 

 

 

87

7405.00.00

Hợp kim đồng chủ.

15

 

 

 

 

88

74.06

Bột và vảy đồng.

 

 

7406.10.00

- Bột không có cấu trúc lớp

15

 

7406.20.00

- Bột có cấu trúc lớp; vảy đồng

15

 

 

 

 

89

74.07

Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình.

 

 

7407.10

- Bằng đồng tinh luyện:

 

 

7407.10.30

- - Dạng hình

10

 

7407.10.40

- - Dạng thanh và que

10

 

 

- Bằng hợp kim đồng:

 

 

7407.21.00

- - Bằng hợp kim đồng-kẽm (đồng thau)

10

 

7407.29.00

- - Loại khác

10

 

 

 

 

90

75.01

Sten niken, oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken.

 

 

7501.10.00

-  Sten niken

5

 

7501.20.00

- Oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian    khác

của quá trình luyện niken

0

 

 

 

 

91

75.02

Niken chưa gia công.

 

 

7502.10.00

- Niken, không hợp kim

5

 

7502.20.00

- Hợp kim niken

5

 

 

 

 

92

75.03

Phế liệu và mảnh vụn niken.

 

 

 

7503.00.00.10

- Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của niken, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó

 

0

 

7503.00.00.90

- Loại khác

22

 

 

 

 

 

 

33

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

93

7504.00.00

Bột và vảy niken.

5

 

 

 

 

94

75.05

Niken ở dạng thanh, que, hình và dây.

 

 

 

- Thanh, que và hình:

 

 

7505.11.00

- - Bằng niken, không hợp kim

5

 

7505.12.00

- - Bằng hợp kim niken

5

 

 

- Dây:

 

 

7505.21.00

- - Bằng niken, không hợp kim

0

 

7505.22.00

- - Bằng hợp kim niken

0

 

 

 

 

95

76.01

Nhôm chưa gia công.

 

 

7601.10.00

- Nhôm, không hợp kim:

 

 

7601.10.00.10

- - Dạng thỏi

15

 

7601.10.00.90

- - Loại khác

0

 

7601.20.00

- Hợp kim nhôm :

 

 

7601.20.00.10

- - Dạng thỏi

15

 

7601.20.00.90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

96

76.02

Phế liệu và mảnh vụn nhôm.

 

 

 

7602.00.00.10

- Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của nhôm, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó

 

0

 

7602.00.00.20

- Loại khác

22

 

 

 

 

97

76.03

Bột và vảy nhôm.

 

 

7603.10.00

- Bột không có cấu trúc vảy

10

 

7603.20.00

- Bột có cấu trúc vảy; vảy nhôm

10

 

 

 

 

98

76.06

Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm.

 

 

 

- Hình chữ nhật (kể cả hình vuông):

 

 

7606.11

- - Bằng nhôm, không hợp kim:

 

 

7606.11.10

- - - Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép, nhưng chưa xử lý bề mặt

0

 

7606.11.90

- - - Loại khác

0

 

7606.12

- - Bằng hợp kim nhôm:

 

 

7606.12.10

- - - Để làm lon kể cả để làm phần nắp và làm phần móc mở nắp lon, dạng cuộn:

 

 

7606.12.10.10

- - - - Dải nhôm cuộn

20

 

7606.12.10.90

- - - - Loại khác

0

 

7606.12.20

- - - Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in

0

 

 

- - - Dạng lá:

 

 

7606.12.31

- - - - Bằng hợp kim nhôm 5082 hoặc 5182, chiều rộng trên 1m, dạng cuộn

0

 

7606.12.39

- - - - Loại khác

0

 

7606.12.90

- - - Loại khác

0

 

 

- Loại khác:

 

 

 

34

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

7606.91.00

- - Bằng nhôm, không hợp kim

0

 

7606.92.00

- - Bằng hợp kim nhôm

0

 

 

 

 

99

78.01

Chì chưa gia công.

 

 

7801.10.00

- Chì tinh luyện:

 

 

7801.10.00.10

- - Dạng thỏi

15

 

7801.10.00.90

- - Loại khác

0

 

 

- Loại khác:

 

 

 

7801.91.00

- - Có hàm lượng antimon tính theo trọng lượng theo Bảng các nguyên tố khác trong chú giải phân nhóm chương này:

 

 

7801.91.00.10

- - - Dạng thỏi

15

 

7801.91.00.90

- - - Loại khác

0

 

7801.99.00

- - Loại khác:

 

 

7801.99.00.10

- - - Dạng thỏi

15

 

7801.99.00.90

- - - Loại khác

0

 

 

 

 

100

78.02

Phế liệu và mảnh vụn chì.

 

 

 

7802.00.00.10

- Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của chì, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó.

 

0

 

7802.00.00.90

- Loại khác

22

 

 

 

 

101

78.04

Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng; bột và vảy chì.

 

 

 

- Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng:

 

 

7804.11.00

- - Lá, dải và lá mỏng có chiều dày (trừ phần bồi) không

quá 0,2 mm

0

 

7804.19.00

- - Loại khác

0

 

7804.20.00

- Bột và vảy chì

5

 

 

 

 

102

78.06

Các sản phẩm khác bằng chì.

 

 

7806.00.20

- Thanh, que, dạng hình và dây:

 

 

7806.00.20.10

- - Thanh, que, dạng hình

5

 

7806.00.20.90

- - Loại khác

0

 

7806.00.30

- Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc ống

dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông)

0

 

7806.00.90

- Loại khác

0

 

 

 

 

103

79.01

Kẽm chưa gia công.

 

 

 

- Kẽm, không hợp kim:

 

 

7901.11.00

- - Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng:

 

 

7901.11.00.10

- - - Dạng thỏi

10

 

7901.11.00.90

- - - Loại khác

0

 

7901.12.00

- - Có hàm lượng kẽm dưới 99,99% tính theo trọng lượng:

 

 

 

35

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

7901.12.00.10

- - - Dạng thỏi

10

 

7901.12.00.90

- - - Loại khác

0

 

7901.20.00

- Hợp kim kẽm:

 

 

7901.20.00.10

- - Dạng thỏi

10

 

7901.20.00.90

- -  Loại khác

0

 

 

 

 

104

79.02

Phế liệu và mảnh vụn kẽm.

 

 

 

7902.00.00.10

- Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của kẽm, đã hoặc chưa được đóng, ép thành  khối hay thành kiện, bánh, bó.

 

0

 

7902.00.00.90

- Loại khác

22

 

 

 

 

105

79.03

Bột, bụi và vảy kẽm.

 

 

7903.10.00

- Bụi kẽm

5

 

7903.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

 

106

79.04

Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây.

 

 

7904.00.00.10

- Dạng thanh, que và hình

5

 

7904.00.00.90

- Loại khác

0

 

 

 

 

107

80.01

Thiếc chưa gia công.

 

 

8001.10.00

- Thiếc, không hợp kim:

 

 

8001.10.00.10

- - Dạng thỏi

10

 

8001.10.00.90

- - Loại khác

0

 

8001.20.00

- Hợp kim thiếc:

 

 

8001.20.00.10

- - Dạng thỏi

10

 

8001.20.00.90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

108

80.02

Phế liệu và mảnh vụn thiếc.

 

 

 

8002.00.00.10

- Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thiếc, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó

 

0

 

8002.00.00.90

- Loại khác

22

 

 

 

 

109

80.03

Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây.

 

 

8003.00.10

- Thanh hàn

5

 

8003.00.90

- Loại khác:

 

 

8003.00.90.10

- - Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình

5

 

8003.00.90.90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

110

80.07

Các sản phẩm khác bằng thiếc.

 

 

8007.00.20

- Dạng tấm, lá và dải, có chiều dày trên 0,2 mm

0

 

 

8007.00.30

- Lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm; dạng bột và vảy:

 

 

8007.00.30.10

- - Dạng bột và vảy

5

 

 

36

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

8007.00.30.90

- - Loại khác

0

 

8007.00.40

- Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống

hoặc ống dẫn  (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông)

0

 

 

- Loại khác:

 

 

8007.00.91

- - Hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn thuốc lá

0

 

8007.00.92

- - Các sản phẩm gia dụng khác

0

 

8007.00.99

- - Loại khác

0

 

 

 

 

111

81.01

Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram, kể cả phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8101.10.00

- Bột

5

 

 

- Loại khác:

 

 

8101.94.00

- - Vonfram chưa gia công, kể cả thanh và que thu  được

từ quá trình thiêu kết

5

 

8101.96.00

- - Dây

5

 

8101.97.00

- - Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8101.99

- - Loại khác:

 

 

8101.99.10

- - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết; dạng hình, lá, dải và lá mỏng

5

 

8101.99.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

 

112

81.02

Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể    cả

phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8102.10.00

- Bột

5

 

 

- Loại khác:

 

 

8102.94.00

- - Molypđen chưa gia công, kể cả thanh và que thu

được từ quá trình thiêu kết

5

 

8102.95.00

- - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá mỏng

5

 

8102.96.00

- - Dây

5

 

8102.97.00

- - Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8102.99.00

- - Loại khác

5

 

 

 

 

113

81.03

Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8103.20.00

- Tantan chưa gia công, kể cả thanh và que thu được   từ

quá trình thiêu kết; bột

5

 

8103.30.00

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8103.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

 

114

81.04

Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

 

 

 

- Magie chưa gia công:

 

 

8104.11.00

- - Có chứa hàm lượng magie ít nhất 99,8% tính theo

trọng lượng

15

 

8104.19.00

- - Loại khác

15

 

 

37

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

8104.20.00

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8104.30.00

- Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo kích

cỡ; bột

15

 

8104.90.00

- Loại khác

15

 

 

 

 

 

115

 

81.05

Coban sten và các sản phẩm trung gian khác  từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8105.20

- Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban chưa gia công; bột:

 

 

8105.20.10

- - Coban chưa gia công

5

 

8105.20.90

- - Loại khác:

 

 

8105.20.90.10

- - - Bán thành phẩm

5

 

8105.20.90.90

- - - Loại khác

5

 

8105.30.00

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8105.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

 

116

81.06

Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

 

- Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột:

 

 

8106.00.10.10

- - Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8106.00.10.90

- - Loại khác

5

 

8106.00.90

- Loại khác:

 

 

8106.00.90.10

- - Bán thành phẩm

5

 

8106.00.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

117

81.07

Cađimi và các sản phẩm làm từ cađimi,  kể  cả     phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8107.20.00

- Cađimi chưa gia công; bột

5

 

8107.30.00

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8107.90.00

- Loại khác:

 

 

8107.90.00.10

- - Bán thành phẩm

5

 

8107.90.00.90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

118

81.08

Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8108.20.00

- Titan chưa gia công; bột

5

 

8108.30.00

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8108.90.00

- Loại khác:

 

 

8108.90.00.10

- -  Bán thành phẩm

5

 

8108.90.00.90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

119

81.09

Zircon và các sản phẩm làm từ zircon, kể cả phế liệu

và mảnh vụn.

 

 

8109.20.00

- Zircon chưa gia công; bột

5

 

8109.30.00

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

 

38

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

8109.90.00

- Loại khác:

 

 

8109.90.00.10

- -  Bán thành phẩm

5

 

8109.90.00.90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

120

81.10

Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế

liệu và mảnh vụn.

 

 

8110.10.00

- Antimon chưa gia công; bột

5

 

8110.20.00

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8110.90.00

- Loại khác:

 

 

8110.90.00.10

- -  Bán thành phẩm

5

 

8110.90.00.90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

121

81.11

Mangan và các sản phẩm làm từ mangan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8111.00.00.10

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

 

- Loại khác:

 

 

8111.00.00.20

- - Bán thành phẩm

5

 

8111.00.00.90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

 

122

 

81.12

Beryli, crôm, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni và tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

 

 

 

- Beryli:

 

 

8112.12.00

- - Chưa gia công; bột

5

 

8112.13.00

- - Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8112.19.00

- - Loại khác:

 

 

8112.19.00.10

- - - Bán thành phẩm

5

 

8112.19.00.90

- - - Loại khác

5

 

 

- Crôm:

 

 

8112.21.00

- - Chưa gia công; bột

5

 

8112.22.00

- - Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8112.29.00

- - Loại khác:

 

 

8112.29.00.10

- - - Bán thành phẩm

5

 

8112.29.00.90

- - - Loại khác

5

 

 

- Tali:

 

 

8112.51.00

- - Chưa gia công; bột

5

 

8112.52.00

- - Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8112.59.00

- - Loại khác:

 

 

8112.59.00.10

- - - Bán thành phẩm

5

 

8112.59.00.90

- - - Loại khác

5

 

 

- Loại khác:

 

 

8112.92.00

- - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột:

 

 

8112.92.00.10

- - - Phế liệu và mảnh vụn

22

 

8112.92.00.90

- - - Loại khác

5

 

8112.99.00

- - Loại khác:

 

 

8112.99.00.10

- - - Bán thành phẩm

5

 

 

39

 

Stt

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

 

8112.99.00.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

 

123

81.13

Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim  loại,

kể cả phế liệu và mảnh vụn.

 

 

8113.00.00.10

- Phế liệu và mảnh vụn

22

 

 

- Loại khác:

 

 

8113.00.00.20

- - Bán thành phẩm

5

 

8113.00.00.90

- - Loại khác

5

 

Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Số hiệu 182/2015/TT-BTC Xuất khẩu Ngày văn bản 16/11/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 01/01/2016
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
thay thế bởi nghị định 122/2016/NĐ-CP
Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế