Vi Phạm Hành Chính Lĩnh Vực Hải Quan

Câu hỏi: 23398:

Doanh Nghiệp mở 01 tờ khai loại hình A12 tại Chi cục Hải Quan Thủy An tỉnh Thừa Thiên Huế với số tờ khai: 103784235920, sau khi truyền tờ khai và có kết quả phân luồng xong, Doanh Nghiệp rà soát lại có phát hiện sai sót ở tiêu chí xuất xứ. Chúng tôi đã tiến hành lấy thông tin tờ khai sửa (IDD) ngay tại thời điểm vừa có kết quả phân luồng lần đầu và truyền lại thông tin tờ khai sửa (IDE) với số tờ khai 103784235921 với thông tin sửa dữ liệu : Trước bổ sung: Nước xuất xứ: CN-CHINA-B01 Sau bổ sung: Nước xuất xứ: TW-TAIWAN-B01. Sau đó, đến 16h31 PM cùng ngày, Doanh Nghiệp chúng tôi nhận được phản hồi xử phạt vi phạm hành chính theo điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ/CP với lí do: “Khai sai so với thực tế về xuất xứ hàng hóa không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải thu”. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy căn cứ vào chính Nghị định 128/2020/NĐ/CP mà cơ quan hải quan sử dụng để xử phạt công ty chúng tôi có qui định: “ Điều 6: Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 1. Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 2. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 không bị xử phạt vi phạm hành chính” .Trích dẫn khoản 4 Điều 29 Luật Hải Quan năm 2014 như sau: “ Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây: a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan; b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm. Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.” Doanh Nghiệp chưa nhận thông báo về việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan từ cán bộ Hải quan vì thế căn cứ theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015: “12. Khoản 1 Điều 23 sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Căn cứ thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan của Hệ thống, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa, thông tin khai hải quan, thông tin chỉ dẫn rủi ro trên Hệ thống và hồ sơ hải quan điện tử người khai hải quan gửi thông qua Hệ thống, công chức hải quan thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa. Chậm nhất 01 giờ làm việc kể từ thời điểm đăng ký tờ khai, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ của hồ sơ hải quan và phản hồi cho người khai hải quan thông qua Hệ thống. Quá thời hạn trên, hồ sơ hải quan điện tử được coi là đã nộp đầy đủ cho cơ quan hải quan.” Vậy trường hợp chúng tôi, truyền tờ khai có kết quả phân luồng, chưa nhận thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan, lấy tờ khai sửa IDD trong thời hạn chưa đến 1 giờ làm việc kể từ thời điểm truyền tờ khai chính thức thì có bị xem là hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực Hải quan không ? Doanh Nghiệp có được xem xét thuộc những trường hợp không bị xử lý hành chính tại Điều 6 NĐ 128/2020/NĐ/CP

Ngày gửi: 15/01/2021 - Trả lời: 27/01/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Gvlink

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng - Email : log2@gvlink.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 9 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

9. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan.

1. Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

a) Khai bổ sung trong thông quan:

a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;

a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

a.3) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Công ty căn cứ các quy định trên để xác định có được khai bổ sung hay không và cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xem xét có hành vi vi trong việc khai bổ sung của công ty để xử lý.

Lưu ý, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 mà công ty nêu được hiểu là việc phản hồi việc kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ khai của doanh nghiệp. Việc xác định vi phạm theo quy định về thời điểm khai bổ sung hay vi phạm về khai báo xuất xứ như công ty nêu cần xem xét và căn cứ các quy định hiện hành liên quan khi xử lý.

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn