Về việc khai báo loại hình B13

Câu hỏi: 23897:

Công ty chúng tôi là DN FDI 100% vốn nước ngoài, nhập khẩu hàng nguyên liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm, để xuất kinh doanh cho DN chế xuất trong khu phi thuế quan, hàng hóa nhập thế nào xuất thế đấy, nguyên đai nguyên kiển chưa qua sử dụng, gia công, chế biến. Trước đây chúng tôi khai mã B11, không hoàn thuế nhập khẩu và nộp thuế xuất khẩu. Từ ngày 01/06/2021, theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ (BẢNG MÃ LOẠI HÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG -Kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) B11 Xuất kinh doanh Sử dụng trong trường hợp: b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả DNCX) thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước. B13 : Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu Sử dụng trong trường hợp: a) Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài Nên chúng tôi chuyển khai từ B11 sang mã B13. Tuy nhiên, theo Luật Thương mại 2005 quy định tại khoản 1, Điều 13: “Điều 29. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá 1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam”. Luật Quản lý Ngoại thương quy định tại khoản 2, Điều 13: “Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất … 2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”. Như vậy, theo quy định trên, việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam (Cty xuất hàng nhập khẩu “nguyên đai, nguyên kiện, không qua sử dụng, gia công, chế biến cho doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất”) là hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài “không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”. Căn cứ như luật trên thì DN FDI không được khai mã B13 và xin hoàn thuế nhập khẩu, miễn thuê Xuất khẩu. Xin Quý cơ quan hỗ trợ giải đáp với trường hợp của công ty chúng tôi có thể khai mã B13 để xin hoàn thuế nhập khẩu đã nộp trước đó và xin miễn thuế xuất khẩu không?

Ngày gửi: 17/09/2021 - Trả lời: 21/09/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTAV VN

Địa chỉ: 37 TON DUC THANG - Email : chau.phan@mtav.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ

Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;”

- Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 hướng dẫn về mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/08/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn vướng mắc liên quan đến việc sử dụng mã loại hình B13.

Theo đó, đề nghị căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.