Ủy thác nhập khẩu hàng có danh mục miễn thuế

Câu hỏi: 15688: Công ty muốn ủy thác cho đơn vị khác nhập khẩu hàng hóa đã được đăng ký danh mục miễn thuế có được không?

Ngày gửi: 16/06/2015 - Trả lời: 22/06/2015

Tên doanh nghiệp: ALC Corporation

Địa chỉ: Lot B2, C2 road, Cat Lai Industrial zone - group 2, Thanh My Loi Ward, District 2, HCMC - Email : quidd@alcvietnam.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 22 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp miễn thuế:

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá (giá cung cấp hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định từ khoản 7 đến khoản 18 Điều này thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, trúng thầu;”

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã được cấp Danh mục miễn thuế thì được ủy thác cho đơn vị khác để nhập khẩu và được sử dụng danh mục miễn thuế của Công ty để được xét miễn thuế nhập khẩu.

Để tham khảo thêm vui lòng truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn