tư vấn thủ tục

Câu hỏi: 20414:

Công ty định nhập quá cảnh lô hàng tinh bột sắn từ CPC qua Việt Nam? mặt hàng tinh bột sắn khi làm thủ tục nhập quá cảnh có phải cần có giấy phép gì không? Xin quý cơ quan tư vấn về trường hợp đã nêu.

Ngày gửi: 06/05/2018 - Trả lời: 09/05/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Thạnh

Địa chỉ: Vĩnh Kim - Tiền Giang - Email : kimminhtuan123@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            - Căn cứ khoản 1 điều 1 Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:

          “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu.

          Trường hợp Việt Nam ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về kiểm dịch thực vật có quy định khác thì việc kiểm dịch thực vật thực hiện theo điều ước quốc tế đó”.

          - Căn cứ Phụ lục 3-Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch thực vật (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì mặt hàng tinh bột thuộc Danh mục trên.

          Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên mặt hàng đã nêu thuộc danh mục phải được đăng ký kiểm dịch trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.