Trị giá tính thuế

Câu hỏi: 23045:

Công ty mua 2 máy đóng gói của công ty A; 1 máy Hợp đồng theo điều khoản DAP và 1 máy Hợp đồng theo điều khoản DDU. trên hợp đồng có tách ra rõ ràng từng chi phí như sau. tiền hàng: 1000usd; cước vận chuyển và đóng gói 200usd; phí làm dịch vụ tại ViêtNam là 100usd, tất cả các phí này đều thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài. Thông tư 39/2015/TT-BTC thì “Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên”, vậy phí làm dịch vụ tại Viêt Nam là 100usd là phí phát sinh sau cửa khẩu nhập đầu tiên thì có phải khai lên tờ khai hải quan để tính thuế hay không.

Ngày gửi: 18/09/2020 - Trả lời: 23/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Điều 13. Các khoản điều chỉnh cộng

1. Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;

b) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

c) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

…2. Các khoản điều chỉnh cộng:

a) Chi phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới. Trường hợp các chi phí này bao gồm các khoản thuế phải nộp ở Việt Nam thì không phải cộng các khoản thuế đó vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu.

b) Chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm: Giá mua bao bì, các chi phí khác liên quan đến việc mua bán và vận chuyển bao bì đến địa điểm đóng gói, bảo quản hàng hóa.

…c) Chi phí đóng gói hàng hóa, bao gồm:

…d) Khoản trợ giúp: Trị giá của hàng hóa, dịch vụ do người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá, được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho người sản xuất hoặc người bán hàng, để sản xuất và bán hàng hóa xuất khẩu đến Việt Nam.

…đ) Phí bản quyền, phí giấy phép theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

e) Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức. Thủ tục khai báo, kiểm tra như sau:

…g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên.

…h) Chi phí bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên..”

Đề nghị công ty tham khảo thêm Điều 13. Các khoản điều chỉnh cộng để thực hiện các khoản điều chỉnh cộng trong trị giá tính thuế đúng quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn