Trị giá tính thuế

Câu hỏi: 21182:

chúng tôi có nhập máy móc thuộc loại hình đầu tư miễn thuế: · Tờ khai: 236/97/NĐT ngày 14/05/1997, tên hàng: máy cuốn chỉ ngang, số lượng: 1 bộ,Trị giá: 207.500 usd. Thời hạn khấu hao: 10 năm, giá trị còn lại: 0 đồng. · Tờ khai: 51/98/NĐT ngày 23/02/1998, tên hàng: Máy in + bảng in, số lượng: 1 bộ, trị giá: 15.591,85 USD. Thời hạn khấu hao: 7 năm, giá trị còn lại: 0 đồng. · Tờ khai: 270/2001-NĐT ngày 26/06/2001, tên hàng: máy tái chế nhựa, số lượng: 1 bộ, trị giá: 5.000 USD. Thời hạn khấu hao: 4 năm, giá trị còn lại: 0 đồng. Với thời gian 20 năm máy móc đã cũ, hư hỏng và không còn sử dụng được nữa, khấu hao cũng đã hết, nay chúng tôi làm công văn này kính trình quý cơ quan cho chúng tôi được thanh lý số máy móc nói trên bằng hình thức thanh lý tháo dỡ. Mong Quý xem xét và chấp thuận.

Ngày gửi: 19/12/2018 - Trả lời: 24/12/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LUCKY STAR PLAST

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1/. Về đối tượng, hàng hóa, điều kiện được thanh lý:

- Căn cứ Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ:

“12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 10 Điều 25 như sau:

…5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.”

- Căn cứ khoản 3 điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế:

“3. Thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

b) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thực hiện tại cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu hàng hoá miễn thuế hoặc nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp không phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế;”.

Như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thanh lý tại cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu hàng hoá miễn thuế hoặc nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp không phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

2/. Về nghĩa vụ thuế đối với hàng hóa đề nghị thanh lý:

Các tờ khai nêu trên thuộc loại hình nhập đầu tư, tại thời điểm nhập khẩu, công ty được miễn thuế, do đó khi thay đổi mục đích sử dụng làm phát sinh nghĩa vụ về thuế. Công ty phải kê khai làm thủ tục và nộp đủ các loại thuế nhập khẩu, GTGT (nếu có) trước khi sử dụng hàng hoá ngoài mục đích miễn thuế.

3/. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đề nghị thanh lý:

- Căn cứ khoản 3, điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015:

“3. Thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

a) ...Đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước, khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này;

...c) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng:

...c.3) Trường hợp nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu huỷ thì phải thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu tương ứng; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu.

- Căn cứ Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

          “Khoản 1, khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Nguyên tắc thực hiện

...b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

2. Trách nhiệm của người khai hải quan

a) Khai và nộp bộ hồ sơ hải quan qua hệ thống, gồm:

a.1) Tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này và ghi rõ số tờ khai hải quan ban đầu, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.”

4/. Về trị giá tính thuế của hàng hóa là máy móc thiết bị đề nghị được thanh lý:

- Căn cứ khoản 2 điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015:

“2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế:

b) Hàng hóa nhập khẩu khác: Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện và có công văn kèm các chứng từ, hồ sơ lien quan gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể và giải quyết theo thẩm quyền.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn