TK nhập đã khai mới phát hiện thông tin người nhận hàng trên bill bị sai

Câu hỏi: 19297:

Công ty có 1 lô hàng nhập về Cái Mép, tuy nhiên sau khi khai tờ khai nhập xong thì công ty mới phát hiện thông tin người nhận hàng trên bill bị sai, và chúng tôi đã yêu cầu shipper chỉnh sửa. Vậy cho chúng tôi được hỏi có cần phải hủy tờ khai này để khai tờ khai mới sau khi chỉnh manifest không?

Ngày gửi: 09/08/2017 - Trả lời: 11/08/2017

Tên doanh nghiệp: CTY BEHN MEYER VN

Địa chỉ: KCN PHÚ MỸ II, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BA RIA-VUNG TAU - Email : trang.truong@vinatraco.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            Do công ty không trình bày rõ là tờ khai nhập khẩu công ty đã hoàn thành thủ tục và đã được thông quan hay chưa nên tổ tư vấn không có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, công ty có thể tham khảo quy định sau:

-Căn cứ điểm d, Khoản 1 điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai:

d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:

d.1) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;

d.2) Khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai);

d.3) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu;

d.4) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát;

d.5) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II Thông tư này

          -Căn cứ Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định:

Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

1. Các trường hợp khai bổ sung:

a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:

a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.    ...

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp của công ty nếu tự xác định có sai sót thì được phép khai bổ sung nếu không thuộc tiêu chí phải hủy tờ khai. Mặt khác, Tên người nhận hàng không thuộc Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung.

           Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.