Tạm nhập tái xuất máy may đã qua sử dụng

Câu hỏi: 22548:

Công ty định nhập máy may đã qua sử dụng tại Thái Lan về may hàng trong vòng 3 tháng rồi xuất trả lại bên Thái. Định nhập theo loại hình G12 và xuất theo loại hình G22, em có tham khảo điều kiện là tuổi máy móc không quá 10 năm theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. Cho em hỏi là còn điều kiện gì nữa không ạ? Và nhập xuất theo hai loại hình đó có đúng không

Ngày gửi: 12/04/2020 - Trả lời: 17/04/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty Hi-tech Việt Nam Apparel

Địa chỉ: Lô A3.2 CCn Tây An, Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam - Email : Lenguyenk39@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

a) Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

b) Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:

“Loại hình G12 - Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn

Sử dụng trong trường hợp Doanh nghiệp thuê mượn máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn mẫu từ nước ngoài hoặc từ các khu phi thuế quan đưa vào Việt Nam để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm; Tạm nhập tái xuất để bảo hành, sửa chữa; Tạm nhập tàu biển, máy bay nước ngoài để sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam.

Loại hình G22Tái xuất máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị đã tạm nhập theo mã G12, khi hết thời hạn thuê, kết thúc dự án phải tái xuất.

Theo các quy định nêu trên ngoài tiêu chí về tuổi của máy móc thiết bị còn có các tiêu chí về tiêu chuẩn kỹ thuật phải phù hợp. Máy móc thiết bị thuê, mượn tạm nhập khẩu,tái xuất theo loại hình G12,G22.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.