Tái xuất trả NPL

Câu hỏi: 22968:

chúng tôi có một số nguyên phụ liệu E31 (nhập từ nước ngoài, nhập tại chỗ, nhập kho ngoại quan…) không có đơn hàng xuất, không có nhu cầu sử dụng, 1. Công ty tái xuất trả nguyên phụ liệu E31 cho đối tác nước ngoài (chính là người xuất khẩu trên tờ khai nhập E31 của số NPL cần tái xuất trả) và đối tác nước ngoài này sẽ bán nguyên phụ liệu này cho một công ty khác tại Việt nam, chỉ định chúng tôi giao hàng cho Công ty tại Việt Nam này. 2. Công ty tái xuất bán số nguyên phụ liệu E31 này cho đối tác nước ngoài khác (không phải là người xuất khẩu trên tờ khai nhập E31 của số NPL cần tái xuất bán) và đối tác nước ngoài khác này sẽ bán nguyên phụ liệu này cho một công ty khác tại Việt nam, chỉ định chúng tôi giao hàng cho Công ty tại Việt Nam này. Cả hai trường hợp trên, Chúng tôi được phép thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu tại chỗ với loại hình xuất B13 và được cấn trừ nguyên phụ liệu E31 không?

Ngày gửi: 21/08/2020 - Trả lời: 27/08/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY POU SUNG VIET NAM CO.,LTD

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 21 Nghị định 59/2018/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung Nghị định  08/2015/NĐ-CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 48 như sau:

“1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.”

- Căn cứ khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC  ngày 25/3/2015 quy định:

“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Như vậy, trường hợp của Công ty có hợp đồng xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam, đồng thời có hợp đồng nhập khẩu của thương nhân mua hàng trong nước thì mới đủ điều kiện thực hiện thủ tục XNK tại chỗ theo quy định trên.

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn