Quá cảnh

Câu hỏi: 13849: Hiện tại cĩng ty chơng tĩi đang  cỉ khách hđng lđm hđng  qú cảnh từ Singapore qú cảnh qua cảng Cát Lái (Việt Nam) vđ đi tiếp sang Campuchia.Vậy cho cĩng ty chơng tĩi hỏi một số vấn đề sau:
1) Lđm dịch vụ hđng qú cảnh ,cĩng ty chơng tĩi cỉ cần phải xin giấy phép vận chuyển đa phương thức hay khĩng?
2) Nếu cỉ, điều kiện xin giấy phép vận chuyển đa phương thức lđ gì.?
3) Hiện tại cĩng ty chơng tĩi cỉ nghe thĩng tin lđ đã bỏ giấy phép vận chuyển đa phương thức với hđng qú cảnh cỉ đơng khĩng? cỉ cĩng văn nđo hướng dẫn khĩng ?

Ngày gửi: 19/06/2014 - Trả lời: 20/06/2014

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải thống Nhất

Địa chỉ: 860/60X/10 Xo Viet Nghe Tinh Str, Ward 25, Binh Thanh Dist Hcm City,VN - Email : minhsang@cds-shipping.com

Vướng mắc của Công ty, Cục HảI quan Đồng Nai có ý kiến trao đổI như sau:

1. Có phảI xin Giấy phép Về vận tảI đa phương thức:

- Căn cứ Khoản 14, Điều 4 Luật HảI quan đã được sửa đổI, bổ sung năm 2005 giảI thích từ ngữ quá cảnh “Quá cảnh”:

14. “Quá cảnh” là việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tảI từ một nước qua cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đến một nước khác hoặc trở về nước đó.

- Căn cứ Điều 2 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ giảI thích từ ngữ “Vận tảI đa phương thức” và “Vận tảI đa phương thức quốc tế” :

1. “Vận tảI đa phương thức” là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tảI khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tảI đa phương thức.

2. “Vận tảI đa phương thức quốc tế” là vận tảI đa phương thức từ nơI ngườI kinh doanh vận tảI đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.

4. “NgườI kinh doanh vận tảI đa phương thức” là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giao kết và tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng vận tảI đa phương thức.

Theo giảI thích từ ngữ nêu trên thì hoạt động quá cảnh là hoạt động chuyển hàng hóa từ một nước qua cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. Các loạI hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ các loạI vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loạI hàng hóa có độ nguy hiểm cao và hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (nếu điều ước quốc tế mà Việt nam tham gia không có quy định khác) (Khoản 1, 2, 3 Điều 40 Nghị định 12/2006/NĐ-CP).

Còn hoạt động kinh doanh vận tảI đa phương thức là hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tảI khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tảI đa phương thức.

Như vậy, trường hợp Công ty chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nếu có sử dụng phương thức vận tảI đa phương thức, ngoài việc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tảI đa phương thức quốc tế, cần phảI có Giấy phép kinh doanh vận tảI đa phương thức quốc tế.

Công ty có thể nghiên cứu kỹ các quy định nói trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp vớI Chi cục HảI quan nơI dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

2. Điều kiện xin giấy phép vận chuyển đa phương thức:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp, Hợp tác xã Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tảI đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tảI đa phương thức quốc tế.

b) Duy trì tài sản tốI thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương;

c) Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tảI đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương;

d) Có Giấy phép kinh doanh vận tảI đa phương thức quốc tế.”

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tạI khoản 1, khoản 2 Điều 5 của Nghị định này nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tảI đa phương thức quốc tế trực tiếp tạI Văn phòng Bộ Giao thông vận tảI hoặc qua đường bưu chính. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tảI đa phương thức quốc tế (theo mẫu tạI Phụ lục I).

b) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao chứng thực Giấy phép đầu tư trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tảI đa phương thức quốc tế.

c) Xác nhận giá trị tài sản doanh nghiệp của cơ quan tài chính quản lý doanh nghiệp hoặc Kiểm toán Nhà nước, doanh nghiệp kiểm toán. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện kiểm toán thì phảI được tổ chức ngân hàng bảo lãnh tương đương.”

3. TớI thờI điểm hiện hành thì Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 và Nghị định 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011 của Chính phủ về vận tảI đa phương thức vẫn còn hiệu lực áp dụng.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục HảI quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn