Nộp báo cáo quyết toán thuế

Câu hỏi: 20555:

Năm tài chính của công ty kết thúc 31/03/2018. Nếu đến ngày 15/06/2018 công ty phải nộp báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 hay Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Ngày gửi: 09/06/2018 - Trả lời: 13/06/2018

Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH LAM PHU GIA

Địa chỉ: BIEN HOA - DONG NAI - Email : datnguyen@lamphugia.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực ngày 05/06/2018) quy định:

          “39. Điều 60 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          Điều 60. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu

          ...2. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa thực hiện cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này với cơ quan hải quan thì định kỳ báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khu, hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan theo năm tài chính. Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư này thông qua Hệ thống......”

          Như vậy, đối với thời hạn nộp báo cáo quyết toán vẫn thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nội dung khác công ty tham khảo theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC và Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.