Nhập tạo TSCĐ của DNCX

Câu hỏi: 18722:

Công ty là DNCX sẽ nhập một số công cụ dụng cụ với tổng giá trị dưới 30tr đồng. Tuy nhiên do công cụ dụng cụ này nhập về để lắp ráp vào máy sản xuất (máy này là TSCĐ), nên kế toán ghi nhận lô hàng nhập này là giá trị của TSCĐ. Vậy trong trường hợp này khi khai báo Hải quan công ty chúng tôi khai loại hình A12 hay E13 cho phù hợp với ghi nhận của kế toán?

Ngày gửi: 19/04/2017 - Trả lời: 25/04/2017

Tên doanh nghiệp: DNCX

Địa chỉ: Hà Nội - Email : Hang_ltt@terumo.co.jp

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan như sau:

Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (Hàng hoá làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu): Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (Trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng  nhập đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hoá từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.

Loại hình E13 - Nhập tạo tài sản cố định của DNCX: Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu tạo tài sản cố định của DNCX (bao gồm cả nhập từ nước ngoài, từ nội địa hoặc từ DNCX khác).

Như vậy, trường hợp công ty nhập hàng hoá về để lắp ráp vào máy sản xuất và kế toán công ty ghi nhận hàng hoá này là TSCĐ thì sử dụng loại hình E13.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.