Nhập khẩu ủy thác

Câu hỏi: 15676: Công ty có ký hợp đồng thu mua phế liệu của DNCX. Công ty không có Giấy phép nhập khẩu phế liệu nên ký hợp đồng ủy thác với một Công ty Đức Thịnh (có Giấy phép nhập khẩu phế liệu). Vậy Công ty đứng tên trên tờ khai hay Công ty Đức Thịnh? Trường hợp Công ty ký hợp đồng uỷ thác với Công ty Môi Trường Xanh (có giấy phép xử lý chất thải), việc uỷ thác này có được không?

Ngày gửi: 12/06/2015 - Trả lời: 17/06/2015

Tên doanh nghiệp: DNTN Tấn Tài.

Địa chỉ: Suoi Sau, An Tinh, Trang Bang, Tay Ninh. - Email : tuyetle_txtn@yahoo.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 16 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:

Điều 16. Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Thương nhân được ủy thác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu”.

- Căn cứ Điều 17 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 17. Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác”.

- Căn cứ Điều 19 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 19. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên ủy thác, bên nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu

Quyền lợi và nghĩa vụ của bên ủy thác, bên nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác, nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa”.

Đối chiếu quy định nêu trên, việc Công ty ký hợp đồng với Công ty Đức Thịnh ủy thác nhập khẩu thì đơn vị được ủy thác sẽ đứng tên trên tờ khai. Trường hợp Công ty Môi trường xanh chỉ có giấy phép xử lý chất thải mà không có giấy phép nhập khẩu phế liệu thì không đủ điều kiện ủy thác nhập khẩu.

 Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn