nhập khẩu tạo tài sản cố đinh và kinh doanh

Câu hỏi: 20357:

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu vừa có hàng tạo TSCĐ và hàng kinh doanh, khi nhập khẩu phải khai khai báo riêng cho từng loại hình hay chỉ khai chung 01 Tờ khai vừa nhập tạo tài sản cố định miễn thuế và nhập kinh doanh

Ngày gửi: 16/04/2018 - Trả lời: 18/04/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CANARY TRANS

Địa chỉ: 16 Hoàng Diệu, Phường 10, Phú Nhưa65n - Email : import-vietnam@ctlogistik.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015:

“Điều 18. Khai hải quan

1. Nguyên tắc khai hải quan

...c) Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợp khai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thống.

4. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quan chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hải quan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô “Phần ghi chú”...”

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, người khai hải quan chỉ phải nộp, xuất trình, lưu một bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai hải quan thuộc cùng một lô hàng

          Do loại hình tờ khai quy định riêng từng loại với mã loại hình theo công văn 2765/TCHQ-GSQL nên phải mở riêng nếu hàng chung B/L và nhằm phục vụ quản lý theo mục đích kinh doanh. Trình tự, hồ sơ công ty tham khảo quy định trên để thực hiện

          Đề nghị Công ty tham khảo nội dung các văn bản trên và liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp vướng mắc của Công ty.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.