Nhãn mác hàng hóa xuất nhập khẩu

Câu hỏi: 23416:

Công ty xuất, nhập nắp chai cho các công ty bia, giải khát nhưng các sản phẩm này của chúng tôi sản xuất không trực tiếp lưu thông ngoài thị trường mà chỉ bán lại cho các công ty bia, giải khát này sau đó ra thành phẩm của họ rồi mới lưu thông ngoài thị trường. Theo tìm hiểu về Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa thì nhãn, mác hàng hóa XNK phải thể hiện đầy đủ thông tin sau: a) Tên hàng hóa; b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; c) Xuất xứ hàng hóa; d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan” Xin tư vấn thêm: 1. Trường hợp sản phẩm không trực tiếp lưu thông ngoài thị trường như của chúng tôi thì có bắt buộc có nhãn mác với đầy đủ thông tin như quy định trên không, đối với cả hàng xuất khẩu và nhập khẩu ? 2. Tên hàng trên nhãn mác có phải ghi đầy đủ, chính xác như trên Hợp đồng, Hóa đơn hay không ? 3. Trong trường hợp thiếu các thông tin như trên thì xử phạt như thế nào ?

Ngày gửi: 27/01/2021 - Trả lời: 01/02/2021

Tên doanh nghiệp: Hercules (Vietnam) Co., Ltd

Địa chỉ: No.22, VSIP II Street 6, Vietnam-Singapore IP II, Hoa Phu Ward - Email : huongnt@herculesvietnam.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ khoản 1, điểm i khoản 2 Điều 1, khoản 7 Điều 3, khoản 1 Điều 10 Nghị định số định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu.

2. Những hàng hóa sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này:

i) Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa;

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

7. Lưu thông hàng hóa là hoạt động trưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ;

Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan”.

Theo quy định  nêu trên, hàng lưu thông (được định nghĩa tại khoản 7 Điều 3) tại Việt Nam phải thực hiện gắn nhãn trên hàng hóa, hàng xuất khẩu không bắt buộc gắn nhãn (Lưu ý việc khai báo xuất xứ hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam thực hiện theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư 05/2018/TT-BCT). Nội dung việc ghi nhãn hàng hóa Công ty thực hiện theo các quy định tại Điều 10 Nghị định số định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 nêu trên. Việc xử lý vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Điều 22 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn