Khai báo hàng chung Bill

Câu hỏi: 21052:

Công ty có trường hợp hàng nhập kinh doanh tiêu dùng với lô hàng: Lô hàng gồm 2 hợp đồng, 2 invoice, 2 packing list, cùng người gửi, cùng người nhận hàng nhưng chung BILL. Vì 2 invoice khác đồng tiền (ngoại tệ) thanh toán nên Công ty mở 2 tờ khai. Vậy khi khai tờ khai theo Thông tư mới 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 có sự thay đổi so với trước không?

Ngày gửi: 05/11/2018 - Trả lời: 09/11/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty liên doanh chế tạo xe máy lifan việt nam

Địa chỉ: quận 9 TPHCM - Email : tanvinhxnk@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 quy định:

          7. Khoản 1 Điều 18 được sửa đi, bổ sung như sau:

          b) Bổ sung điểm i, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm o và điểm p khoản 1 như sau:

          i) Một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu. Trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan, nhiều vận đơn khai trên một tờ khai hải quan hoặc hàng hóa nhập khẩu không có vận đơn thì người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;…”

     Như vậy, việc khai báo đối với lô hàng có cùng vận đơn thì thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

     Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.