Kiểm tra hàm lượng Formaldehyt trong vải

Câu hỏi: 17192:

Doanh nghiệp chế xuất có ký hợp đồng mua bán "Đồng phục công nhân và đồ bảo hộ lao động" với công ty nội địa, khi làm thủ tục xuất khẩu công ty nội địa có cần phải xin giấy kiểm tra hàm lượng Formaldehyt trong vải hay không? 

Ngày gửi: 15/06/2016 - Trả lời: 22/06/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Freetrend Industrial (VN)

Địa chỉ: KCX Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM - Email : sujun@freetrend.com.vn

Về vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ quy định tại Điểm 1 công văn số 724/BCT-KHCN ngày 21/01/2016 về việc thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương (Thông tư 37):

“1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1 Thông tư số 37/2015/TT-BCT)

 Đối với các đối tượng là các mặt hàng, sản phẩm, nguyên liệu dệt may nhập khẩu theo các hình thức gia công, SXXK, tạm nhập tái xuất, các sản phẩm là nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất, được chia thành 02 trường hợp:

… Như vậy các sản phẩm không tiêu thụ trên thị trường Việt Nam và các sản phẩm không quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư không phải đối tượng điều chỉnh của Thông tư, hay nói một cách khác các sản phẩm này không phải thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định của Thông tư…

-       Trường hợp 1: Nếu các sản phẩm thuộc đối tượng này không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, người dân Việt Nam không sử dụng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

-       Trường hợp 2: Nếu các sản phẩm thuộc đối tượng này sau khi xuất khẩu còn dự hoặc khi xuất khẩu không đạt yêu cầu của nước nhập khẩu, quay lại tiêu thụ trong nước, thì phải kiểm tra theo quy định tại Thông tư.” 

Như công văn giải thích phạm vi điều chỉnh của Thông tư 37 nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất “đồng phục công nhân và đồ bảo hộ lao động” như mô tả vào doanh nghiệp chế xuất mà không tiêu thụ sản phẩm trên thị trường Việt Nam thì phải thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định của Thông tư số 37/2015/TT-BCT và công văn hướng dẫn nêu trên.

Tham khảo công văn 1917/TCHQ-GSQL ngày 17/03/2016 của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Công thương kiến nghị trường hợp này không thuộc diện kiểm tra chất lượng. Trong thời gian chờ ý kiến trả lời và hướng dẫn, công ty thực hiện theo quy định hiện hành

Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết trong trường hợp thực tế cụ thể.

Để tham khảo thêm, công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn