Kèm danh mục tờ khai nhập khẩu khi gửi văn bản tiêu hủy

Câu hỏi: 23970:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất có câu hỏi sau: Công ty chúng tôi có nhu cầu tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại Việt Nam. Khi gửi văn bản đến chi cục ngoài việc nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu hủy thì có kèm danh sách nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị cần tiêu hủy đến cơ quan hải quan. Vậy, trong danh sách này có cần ghi rõ số tờ khai nhập khẩu, mục số mấy trong tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trước đó không?

Ngày gửi: 20/10/2021 - Trả lời: 22/10/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ON SEMICONDUCTOR VIỆT NAM

Địa chỉ: SỐ 10, ĐƯỜNG 17A, KCN BIÊN HOÀ 2, BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI - Email :

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 75, 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định trường hợp tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của DNCX thì thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại điểm a Khoản 2 Điều 60 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc lập sổ chi tiết kế toán và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu:

Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có trách nhiệm quản lý và theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật trên hệ thống sổ kế toán theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính và theo nguồn nhập kho (nhập khẩu hoặc mua trong nước).

Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu được theo dõi chi tiết theo từng loại hình trong kỳ (nhập gia công, nhập sản xuất xuất khẩu, nhập kinh doanh, nhập lại nguyên vật liệu sau sản xuất...) đã khai trên tờ khai hải quan và chứng từ nhập kho trong kỳ.

Như vậy: Theo quy định pháp luật đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế tổ chức, cán nhân có trách nhiệm theo dõi theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị.

Do đó, để nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo các quy định trên để đảm bảo việc tiêu huỷ hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện việc báo cáo, quyết toán tình hình hình sử dụng máy móc, thiết bị nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đúng quy định.

Trong trường hợp có phát sinh vướng mắc đối với trường hợp cụ thể đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan quản lý để được hướng dẫn.