Giải đáp vướng mắc về báo cáo quyết toán

Câu hỏi: 18112:

Liên quan đến giải đáp các vướng mắc về báo cáo quyết toán hàng SXXK tôi có 1 số câu hỏi như sau:

+ Bộ Tài chính có công văn hàng SXXK tạm thời chưa làm báo cáo quyết toán với các tờ khai SXXK chưa nộp thuế thì được miễn theo luật quản lí thuế mới hiệu lực 1.9.2016. Tuy nhiên chưa hướng dẫn với các tờ khai phát sinh trước 1.9.2016 đã nộp đủ thuế nhập khẩu, chưa nộp VAT. Vậy doanh nghiệp mở tờ khai NSXXK (E31) năm 2015, đã nộp đủ thuế và năm 2016 mở A12 (NKD). Vậy có làm báo cáo quyết toán không? Nếu có làm thì làm từ 2015-2016 hay tách riêng 2 báo cáo quyết toán riêng theo từng năm?

 + Với các tờ khai NSXXK chưa kịp làm thủ tục chuyển đổi miễn thuế trước 31.12.2016. Vậy sau ngày đó có được làm thủ tục miễn thuế hay không? Có bị xử phạt vi phạm hành chính hay ko?

 + Với HĐ gia công khi kết thúc và làm quyết toán theo mẫu 17 Thông tư 38/2015, khi không còn tồn NPL và ko còn tồn SP xuất khẩu. Vậy cơ quan hải quan có kí xác nhận trên mẫu đó hay ko?

Ngày gửi: 28/11/2016 - Trả lời: 05/12/2016

Tên doanh nghiệp: Văn phòng KCH Hà Nội

Địa chỉ: 98A - Ngụy Như Kon Tum- Thanh xuân - HN - Email : lthieu1981@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ công văn 8537/TCHQ-GSQL ngày 05/09/2016 của Tổng cục Hải quan quy định:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 chính thức có hiệu lực từ 1/9/2016 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế. Để thống nhất thực hiện đối với việc báo cáo quyết toán đối với loại hình này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thực hiện nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chinh.

Theo quy định trên, Công ty phải thực hiện báo cáo quyết toán đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu theo đei62u 60Tho6ng tư 38/2015/TT-BTC và hướng dẫn nêu trên.

-Căn cứ hướng dẫn tại Mục 1 công văn số 8621/TCHQ-TXNK ngày 08/09/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế:

1. Về xử lý thuế miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký trưóc ngày 01/9/2016 theo quy định tại Điều 21:

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện tại mục XII công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016. Để đảm bảo việc xử lý miễn thuế nhập khẩu được kịp thời, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện như sau:

1.1. Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 đã hết thời gian ân hạn (275 ngày) / hết thời hạn bảo lãnh mà chưa xuất khẩu sản phẩm / chưa tái xuất hàng hóa và chưa nộp thuế thì kịp thời thông báo cho doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế theo hướng dẫn tại mục XII công văn số 12166/BTC-TCHQ nêu trên.

1.2. Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 đang trong thời gian ân hạn (275 ngày) / thời hạn bảo lãnh, cơ quan hải quan có thông báo để người nộp thuế chủ động kê khai chuyển đổi mục đích trên tờ khai mới đối với số lượng hàng hóa và số tiền thuế đề nghị miễn thuế để tránh phát sinh nợ trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung.

1.3. Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm / đã tái xuất và/hoặc đã nộp thuế, cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo đúng thời hạn quy định.

Theo hướng dẫn tại công văn trên đối với tờ khai theo loại hình NSXXK trước ngày 01/09/2015 đã nộp thuế nhập khẩu, đã xuất khẩu sản phẩm, công ty tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo quy định.

- Căn cứ công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2016 của Bộ Tài chính quy định:

...”a) Số liệu trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu: được lấy theo số liệu kế toán của doanh nghiệp;

b) Thời điểm để tính ngày chốt tồn nguyên vật liệu: là ngày kết thúc năm tài chính (ví dụ năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/01/2015-31/12/2015 thì ngày chốt tồn nguyên vật liệu là ngày 31/12/2015);

c) Trị giá ghi trên bảng báo cáo quyết toán: là tổng trị giá của nguyên vật liệu nhập khẩu, thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính”.

Như vậy, báo cáo quyết toán theo mẫu 15/BCQT/GSQL được lập theo từng năm tài chính, số liệu trên báo cáo quyết toán là số liệu phát sinh trong năm tài chính. Đối với những tờ khai NSXXK (E31) năm 2015 đã nộp thuế là nghiệp vụ phát sinh trong năm 2015 nên thuộc BCQT năm 2015. Tuy nhiên, nếu kết thúc năm tài chính 2015 lượng nguyên liệu NSXXK các tờ khai mở năm 2015 còn tồn thì chuyển sang số dư đầu kỳ của BCQT năm 2016. Đối với các tờ khai NKD (A12) không phải thực hiện BCQT.

- Việc xử đối với phần nguyên liệu NSXXK trước ngày 01/9/2016 chưa xuất khẩu, chưa nộp thuế phải thực hiện thủ tục để đề nghị miễn thuế trước thời hạn 31/12/2016. Tuy nhiên, quá thời hạn trên nếu công ty phát sinh nợ quá hạn đối với phần nguyên liệu này thì công ty sẽ chịu trách nhiệm và cơ quan Hải quan tuỳ theo quy định về xử phạt vi phạm hành c hính về Hải quan để xử lý .

- Căn cứ khoản 4 công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2015 của Tổng cục Hải quan quy định:

...”4. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

a) Thực hiện theo quy định tại mục 6 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan thực hiện các thủ tục sau:

...a.4) Thủ tục phê duyệt văn bản đề nghị phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sau khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện;”

Khi kết thúc hợp đồng gai công, công ty thông báo phương án xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu 17/XL-HĐGC/GSQL và cơ quan Hải quan không ký xác nhận trên mẫu này. Riêng báo cáo quyết toán công ty lập theo mẫu 15/BCQT/GSQL và mẫu 16/BCQT-MMTB/GSQL (nếu có) và nộp cho cơ quan hải quan chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.