Ghi nhãn đối với nguyên liệu NK để GC và SXXK

Câu hỏi: 23802:

Hiện nay việc ghi nhãn mác hàng hoá áp dụng theo nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017. Theo nghị định này ở điều 1, mục 2, phần i có ghi: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh: Mục 2: Những hàng hoá sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này: i) Hàng hoá xuất khẩu không tiêu thụ nội địa. Công ty TNHH Quadrille Việt Nam nhập nguyên phụ liệu hàng gia công cho thương nhân nước ngoài và hàng sản xuất xuất khẩu. Thành phẩm sau khi sản xuất được xuất ra nước ngoài, không tiêu thụ nội địa. Như vậy nhãn mác dán trên nguyên phụ liệu nhập khẩu của công ty không áp dụng theo thông tư 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 có đúng không?

Ngày gửi: 09/07/2021 - Trả lời: 09/07/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quadrillevn

Địa chỉ: 118 Amata, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Nghị định số định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định:

- Điu 1. Phm vi điu chnh

+ “1. Ngh định này quy định ni dung, cách ghi và qun lý nhà nước v nhãn đối vi hàng hóa lưu thông ti Vit Nam, hàng hóa nhp khu”.

+ Khoản 2 Điều 1: không quy định hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuc phm vi điu chnh ca Ngh định này.

- Điu 10. Ni dung bt buc phi th hin trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bt buc phi th hin các ni dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa ch ca t chc, cá nhân chu trách nhim v hàng hóa;

c) Xut x hàng hóa;

d) Các ni dung khác theo tính cht ca mi loi hàng hóa được quy định ti Ph lc I ca Ngh định này và văn bn quy phm pháp lut liên quan”.

Việc xử lý vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Điều 22 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.