DNCX mua lại máy móc, thiết bị của đối tác gia công

Câu hỏi: 23052:

doanh nghiệp chế xuất trước đây đối tác gia công A có cho DN chúng tôi mượn một số máy móc, thiết bị để hỗ trợ gia công, khai báo theo loại hình tạm nhập miễn thuế (G13) và khi xuất trả thì sẽ mở theo loại hình tái xuất miễn thuế hàng tạm nhập (G23). Tuy nhiên, trong thời gian tới, 2 bên không tiếp tục thực hiện gia công và HĐGC sẽ kết thúc. Với số máy móc nêu trên, đối tác gia công đồng ý chuyển nhượng lại cho thông qua hợp đồng mua bán để nhập tạo tài sản cố định với loại hình E13 – Nhập tạo TSCĐ của DNCX (theo thủ tục XNK TC). Vậy chúng tôi thực hiện thủ tục Hải Quan theo thủ tục XNK TC thì có phát sinh thuế hay không?

Ngày gửi: 24/09/2020 - Trả lời: 25/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Freetrend Industrial (VN)

Địa chỉ: KCX Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM - Email : sujun@freetrend.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;…”

Như vậy, trường hợp Công ty thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc tạm nhập phục vụ gia công trước đây phải khai báo tờ khai hải quan mới như ý kiến đã nêu. Hàng hoá nhập khẩu tại chỗ ytạo tài sản cố định của DNCX theo mục tiêu hoạt động dự án quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư về loại hình DNCX mới thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu như quy định trên. Trường hợp sử dụng hàng hoá chuyển mục đích không dùng vào mục đích sản xuất sản phẩm xuất khẩu hay cho mục tiêu hoạt động phải nộp đủ các loại thuế theo quy định trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc khai báo xuất khẩu hàng hóa của mình cho phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn