Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
Số liệu đến - Data till : 06/02/2018

STT Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Số nợ thuế
Tax code Name of Enterprise  Tax Deb
Thuế XK Thuế NK Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế BVMT,TV  Nợ phạt chậm nộp Tổng
Export tax Import tax VAT tax Excise Tax Enviromental Tax Late payment penalty  Total
I. Nợ thuế chuyên thu              
1 0301951390 Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Được Vinh                -                            -                            -                        -                          -                    5.234.828             5.234.828
2 0302162889001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại T&S                -          20.701.386           6.700.761                      -                          -                  18.339.750           45.741.897
3 0302281237 Cty TNHH Thái Hưng                -                            -                            -                        -                          -                  56.746.663           56.746.663
4 0302401304 Công Ty TNHH ô Tô Sao An Lạc                -                            -                            -       57.360.083                        -                    6.394.000           63.754.083
5 030'2483561 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An                -                            -          98.862.454                      -                          -                    8.319.013        107.181.467
6 0303799712 DNTN Kiều Tuấn                -          28.334.663        28.071.057                      -                          -                                   -             56.405.720
7 3400445217 Công Ty TNHH Lucky                -                            -          50.623.080                      -                          -                                   -             50.623.080
8 3600262080 Công ty TNHH Viko Glowin                -                            -                            -                        -                          -               771.640.357        771.640.357
9 3600360955 Công ty TNHH Nguyễn Lâm                -        236.852.739        96.771.991                      -                          -                                   -          333.624.730
10 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH 0 0 0 0 0             215.889.452        215.889.452
11 3600496875 Công Ty TNHH Siêu Tốc                -                            -                            -                        -                          -               164.005.856        164.005.856
12 3600508986 Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Trần 0           2.269.000      152.023.000 0 0                                 -          154.292.000
13 3600523487 Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát                -        147.559.092        60.910.164                      -                          -                                   -          208.469.256
14 3600562856 Công Ty TNHH TN INTERTRADE (Việt Nam)                -        270.637.383      145.809.291     21.003.612                        -                                   -          437.450.286
15 3600622230 Công ty CP Công Nghiệp CQS                -             3.788.114              419.094                      -                          -                                   -               4.207.208
16 3600632782 Nguyễn Lưu Quốc                -             5.426.162        13.488.528                      -                          -                       861.924           19.776.614
17 3600637438 Công Ty TNHH Thanh Tiến                -        284.859.080        85.457.724  284.859.080                        -                                   -          655.175.884
18 3600639361 Công ty TNHH SX Young Poong Vina                -             2.532.809      206.554.899                      -                          -                                   -          209.087.708
19 3600645284 Công ty TNHH Quốc Tế APL                -                            -        240.664.767                      -                          -                                   -          240.664.767
20 3600655980 Công ty TNHH Home Voyage Việt Nam                864.687           1.589.322                   2.454.009
21 3600660596 Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam                -                            -                            -                        -                          -                  11.848.423           11.848.423
22 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina                -        441.659.645   1.110.537.270                      -                          -                  43.424.607     1.595.621.522
23 3602568853 Công ty TNHH Sản Xuất ống Thép Không Hàn Cán Nóng                -     2.391.868.814   4.898.639.119                      -                          -                                   -       7.290.507.933
24 3603395025 Công Ty TNHH Samhwa-Vh                -                            -                  10.800                      -               108.000                                 -                  118.800
Tổng cộng chuyên thu                -     3.837.353.574   7.197.133.321  363.222.775             108.000          1.302.704.873   12.700.522.543
II. Nợ thuế tạm thu              
1 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina                -        258.236.192                          -                        -                          -                                   -          258.236.192
2 3600247653 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A                -        248.570.135                          -                        -                          -                                   -          248.570.135
3 3600689940 Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam                -             8.945.370                          -                        -                          -                                   -               8.945.370
4 3400446309 Công Ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam                -        297.867.406                          -                        -                          -                                   -          297.867.406
5 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH 0      709.292.518 0 0 0 0        709.292.518
Tổng cộng tạm thu                -   1.522.911.621 0 0 0 0 1.522.911.621
Tổng cộng nợ chuyên thu và tạm thu                -   5.360.265.195 7.197.133.321 363.222.775       108.000,00 1.302.704.873 14.223.434.164