Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
Số liệu đến - Data till : 18/02/2019

STT Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Số nợ thuế
Tax code Name of Enterprise  Tax Deb
Thuế XK Thuế NK Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế BVMT,TV  Nợ phạt chậm nộp Tổng
Export tax Import tax VAT tax Excise Tax Enviromental Tax Late payment penalty  Total
I. Nợ thuế chuyên thu              
1 0302162889001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại T&S               -              20.701.386                 6.700.761                         -                 -          18.339.750          45.741.897
2 0302281237 Cty TNHH Thái Hưng               -                               -                                  -                           -                 -          56.746.663          56.746.663
3 0302401304 Công Ty TNHH ô Tô Sao An Lạc               -                               -                                  -         57.360.083               -             6.394.000          63.754.083
4 0302483561 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An               -                               -                98.862.454                         -                 -             8.319.013       107.181.467
5 0303799712 DNTN Kiều Tuấn               -              28.334.663              28.071.057                         -                 -                            -            56.405.720
6 3400445217 Công Ty TNHH Lucky               -                               -                50.623.080                         -                 -                            -            50.623.080
7 3600262080 Công ty TNHH Viko Glowin               -                               -                                  -                           -                 -        771.640.357       771.640.357
8 3600360955 Công ty TNHH Nguyễn Lâm               -            236.852.739              96.771.991                         -                 -                            -         333.624.730
9 3600496875 Công Ty TNHH Siêu Tốc               -                               -                                  -                           -                 -        164.005.856       164.005.856
10 3600523487 Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát               -            147.559.092              60.910.164                         -                 -                            -         208.469.256
11 3600562856 Công Ty TNHH TN INTERTRADE (Việt Nam)               -            270.637.383            145.809.291       21.003.612               -                            -         437.450.286
12 3600632782 Nguyễn Lưu Quốc               -                5.426.162              13.488.528                         -                 -                861.924          19.776.614
13 3600637438 Công Ty TNHH Thanh Tiến               -            282.736.618              85.457.724     284.859.080               -                            -         653.053.422
14 3600639361 Công ty TNHH SX Young Poong Vina               -                2.532.809            206.554.899                         -                 -                            -         209.087.708
15 3600645284 Công ty TNHH Quốc Tế APL               -                               -              240.664.767                         -                 -                            -         240.664.767
16 3600660596 Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam               -                               -                                  -                           -                 -          11.848.423          11.848.423
17 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina               -            441.659.645         1.110.537.270                         -                 -          43.424.607    1.595.621.522
18 3602568853 Công ty TNHH Sản Xuất ống Thép Không Hàn Cán Nóng               -        2.391.868.814         4.898.639.119                         -                 -                            -      7.290.507.933
Tổng cộng chuyên thu               -        3.828.309.311         7.043.091.105     363.222.775               -     1.081.580.593  12.316.203.784
II. Nợ thuế tạm thu              
1 3400446309 Công Ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam 0          294.604.527                                -                   -           294.604.527
2 3600247653 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A 0          248.570.135                                -                   -           248.570.135
3 3600689940 Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam 0              8.945.370                                -                   -                8.945.370
4 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina 0          258.236.192                                -                   -           258.236.192
Tổng cộng tạm thu               -   810.356.224 0 0 0 0 810.356.224
Tổng cộng nợ chuyên thu và tạm thu               -   4.638.665.535 7.043.091.105 363.222.775               -   1.081.580.593 13.126.560.008