Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
Số liệu đến - Data till : 18/11/2017

STT Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Số nợ thuế
Tax code Name of Enterprise  Tax Deb
Thuế XK Thuế NK Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế BVMT,TV  Nợ phạt chậm nộp Tổng
Export tax Import tax VAT tax Excise Tax Enviromental Tax Late payment penalty  Total
I. Nợ thuế chuyên thu              
1 0301951390 Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Được Vinh                -                            -                            -                        -                 -                    5.234.828           5.234.828
2 0302162889001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại T&S                -          20.701.386           6.700.761                      -                 -                  18.339.750        45.741.897
3 0302281237 Cty TNHH Thái Hưng                -                            -                            -                        -                 -                  56.746.663        56.746.663
4 0302401304 Công Ty TNHH ô Tô Sao An Lạc                -                            -                            -       57.360.083               -                    6.394.000        63.754.083
5 030'2483561 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An                -                            -          98.862.454                      -                 -                    8.319.013      107.181.467
6 0303799712 DNTN Kiều Tuấn                -          28.334.663        28.071.057                      -                 -                                   -          56.405.720
7 3400445217 Công Ty TNHH Lucky                -                            -          50.623.080                      -                 -                                   -          50.623.080
8 3600262080 Công ty TNHH Viko Glowin                -                            -                            -                        -                 -               771.640.357      771.640.357
9 3600360955 Công ty TNHH Nguyễn Lâm                -        236.852.739        96.771.991                      -                 -                                   -        333.624.730
10 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH                -                            -                            -                        -                 -               215.889.452      215.889.452
11 3600496875 Công Ty TNHH Siêu Tốc                -                            -                            -                        -                 -               164.005.856      164.005.856
12 3600523487 Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát                -        147.559.092        60.910.164                      -                 -                                   -        208.469.256
13 3600562856 Công Ty TNHH TN INTERTRADE (Việt Nam)                -        270.637.383      145.809.291     21.003.612               -                                   -        437.450.286
14 3600632782 Nguyễn Lưu Quốc                -             5.426.162        13.488.528                      -                 -                       861.924        19.776.614
15 3600637438 Công Ty TNHH Thanh Tiến                -        284.859.080        85.457.724  284.859.080               -                                   -        655.175.884
16 3600639361 Công ty TNHH SX Young Poong Vina                -             2.532.809      206.554.899                      -                 -                                   -        209.087.708
17 3600645284 Công ty TNHH Quốc Tế APL                -                            -        240.664.767                      -                 -                                   -        240.664.767
18 3600660596 Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam                -                            -                            -                        -                 -                  11.848.423        11.848.423
19 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina                -        441.659.645   1.110.537.270                      -                 -                  43.424.607   1.595.621.522
20 3600932923 Công ty TNHH Kirby Đông Nam á                -        217.129.921        21.712.991                      -                 -                                   -        238.842.912
21 3603400317 CôNG TY TNHH SAMWOO POLYMER                -          29.031.516        50.070.667                      -                 -                                   -          79.102.183
                     -                            -                            -                        -                 -                                   -                            -  
Tổng cộng chuyên thu                -     1.684.724.396   2.216.235.644  363.222.775               -            1.302.704.873   5.566.887.688
II. Nợ thuế tạm thu              
1 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina                -        258.236.192                          -                        -                 -                                   -        258.236.192
2 3600247653 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A                -        248.570.135                          -                        -                 -                                   -        248.570.135
3 3600689940 Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam                -             8.945.370                          -                        -                 -                                   -             8.945.370
4 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH                -        709.292.518                          -                        -                 -                                   -        709.292.518
5 3400446309 Công Ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam                -        297.867.406                          -                        -                 -                                   -        297.867.406
                     -                            -                            -                        -                 -                                   -                            -  
Tổng cộng tạm thu                -   1.522.911.621 0 0 0 0 1.522.911.621
Tổng cộng nợ chuyên thu và tạm thu                -   3.207.636.017 2.216.235.644 363.222.775               -   1.302.704.873 7.089.799.309