• 01/04/2020
    DNCX đưa đi gia công lại

    Công ty là DNCX chuyên ngành may mặc, tháng 01/2020 đem sản phẩm đã gia công xong, thuê doanh nghiệp nội địa giặt sạch, sau đó nhận hàng lại và xuất sản phẩm đi nước ngoài. Như vậy có được xem là đưa đi gia công lại không? và có bị truy thu thuế không?

NEWS & EVENTS

PICTURES OF ACTIVITIES