Dịch vụ công trực tuyến

    1.  Văn bản chính sách:

- Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

- Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

- Công văn số 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương pháp điện tử mức độ 3 trong năm 2016 và 2017;

- Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin truyền thông  Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

- Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

    2.Khái niệm dịch vụ công:

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, quy định về mức độ đánh giá:  

        Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.  Qua đó các dịch vụ hành chính công trực tuyến hiện được áp dụng đối với Chính phủ điện tử tại Việt Nam được chia thành 4 mức độ, bao gồm:

Mức độ 1: cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn.

Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng.

Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện. 

3. Thông báo triển khai Dịch vụ công trực tuyến:

- Công văn 10348/TCHQ-CNTT ngày 02/11/2016 Thực hiện Kế hoạch triển khkai dịch vụ công trực tuyến năm 2016

- Công văn 702/TCHQ-CNTT ngày 07/02/2017 Triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Công văn 1029/TCHQ-CNTT ngày 22/02/2017 Triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Công văn 1063/HQĐNa-CNTT ngày 23/05/2017 Triển khai Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

- Công văn 2459/HQĐNa-CNTT ngày 15/11/2017 Triển khai giai đoạn 2 Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Công văn 2605/HQĐNa-CNTT ngày 07/12/2017 Triển khai chạy thử nghiệm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2 năm 2017

- Công văn 600/CNTT-CTTĐT bổ sung 02 TTHC trên hệ thống DVCTT HQ36a

- Công văn 3233/TCHQ-GSQL ngày 08/06/2018 Triển khai trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

- Công văn 1776/HQĐNa-GSQL ngày 13/09/2018 Triển khai dịch vụ công trực tuyến mới trên Hệ thống HQ36a

- Công văn 1775/CNTT-CTTĐT ngày 04/12/2018 Dừng cung cấp 02 TTHC trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a

- Công văn 955/HQĐNa-CNTT ngày 22/05/2019 Triển khai thủ tục mới trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Công văn 632/CNTT-CTTĐT ngày 03/07/2019 Bổ sung 02 TTHC trên Hệ thống DVCTT HQ36a

- Công văn 1586/GSQL-GQ1 Công bố nguyên liệu làm thuốc bằng hình thức trực tuyến

- Công văn 3002/TCHQ-TXNK ngày 08/05/2020 Triển khai thực hiện Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần

- Công văn 4428/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2020 Gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

- Công văn 6245/TCHQ-CNTT ngày 23/09/2020 Tích hợp DVCTT ngành Hải quan lên Cổng DVC Quốc gia

- Công văn 6737/TCHQ-CNTT ngày 19/10/2020 Triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới

4. Tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến:

- Bài "Cải cách thủ tục hành chính năm 2017" (Báo Đồng Nai online tháng 02/2017)

- Bài "Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK" (Báo Hải quan online tháng 03/2017)

- Bài "Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử (Báo Bình Thuận tháng 10/2017)

- Bài "Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử" (Báo Đồng Nai tháng 10/2017)

- Bài "Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai - Cải cách không ngừng để phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp " (Báo Đồng Nai Xuân Mậu Tuất tháng 02/2018)

- Bài "Hải quan Đồng Nai trong công tác thu thuế, cải cách và đồng hành cùng doanh nghiệp"   (VietNam Business Forum tháng 04/2018) 

- Bài "Cục Hải quan Đồng Nai: Kiểm soát đi đôi với đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp " (Báo Hải quan Online tháng 10/2019)

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

6. Danh sách thủ tục hành chính và mức độ thực hiện Dịch vụ công trực tuyến theo công văn 1063/HQĐNa-CNTT ngày 23/05/2017

7. Danh mục các thủ tục hành chính  và Dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan đang thực hiện

TT Tên TTHC Cấp độ Mức độ DV Nhóm QĐ ban hành Ngày BH QĐ sđ,bs Ngày sđ,bs
1 Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được). Tổng cục 1 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
2 Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Tổng cục 4 Thủ tục liên quan đến phương tiện vận tải 2770 25/12/2015    
3 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư. Tổng cục 4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015    
4 Đăng ký, công nhận Đại lý giám sát hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015 1753 03/09/2019
5 Thủ tục công nhận kho hàng không kéo dài Tổng cục 4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
6 Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa Tổng cục 4 Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
7 Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu; kho hàng không kéo dài; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Tổng cục 4 Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
8 Thủ tục công nhận kho ngoại quan Cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
9 Thủ tục công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa Cục 4 Thủ tục liên quan đến phương tiện vận tải 2770 25/12/2015 1753 03/09/2019
10 Thủ tục công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới Chi cục 4 Phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ 2770 25/12/2015    
11 Thủ tục công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ Chi cục 4 Phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ 2770 25/12/2015    
12 Thủ tục công nhận kho bảo thuế Chi cục 4 Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015    
13 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp Chi cục 4 Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015    
14 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất Chi cục 4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
15 Thủ tục thuê kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho Chi cục 4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
16 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Chi cục 4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
17 Thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển Chi cục 4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015    
18 Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho Doanh nghiệp chế xuất Chi cục 4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
19 Thủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địa Chi cục 4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
20 Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất Chi cục 4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
21 Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào thị trường nội địa Chi cục 4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
22 Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Tổng cục 4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
23 Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế, quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động Tổng cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015 911 31/5/2019
24 Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan Tổng cục 4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
25 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục HQ trở lên. Tổng cục 4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
26 Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Tổng cục 4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
27 Thủ tục thành lập kho ngoại quan Tổng cục 4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
28 Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan Tổng cục 4 Khai báo, tham vấn, xác định trị giá 2770 25/12/2015 2061 25/10/2019
29 Thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tổng cục 4 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015    
30 Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015 1325 05/08/2019
31 Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015 350 08/03/2019
32 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Tổng cục 2 Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015    
33 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa) Tổng cục 4 Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
34 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng Tổng cục 4 Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
35 Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS) Tổng cục 4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
36 Thủ tục thành lập kho bảo thuế Tổng cục 4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 1080 20/7/2020
37 Thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Tổng cục 4 Khai báo, tham vấn, xác định trị giá 2770 25/12/2015    
38 Thủ tục Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Tổng cục 4 Phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
39 Thủ tục xác định trước xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tổng cục 4 Phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
40 Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên trong cùng một Cục Hải quan. Cục 4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
41 Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cục 4 Khai báo, tham vấn, xác định trị giá 2770 25/12/2063    
42 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục HQ trở lên thuộc 01 Cục. Cục 4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
43 Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan Cục 3 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015 1325 05/08/2019
44 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất Cục 4 Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015    
45 Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Cục 4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
46 Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Cục 4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
47 Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Cục 4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
48 Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Cục 4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
49 Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương Cục 4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015    
50 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương Cục 4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015    
51 Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Cục 4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
52 Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
53 Thủ tục thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu Cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015 911 31/5/2019
54 Thủ tục quyết toán việc xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan Cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
55 Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá. Chi cục  4 Khai báo, tham vấn, xác định trị giá 2770 25/12/2015    
56 Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Chi cục  4 Khai báo, tham vấn, xác định trị giá 2770 25/12/2015    
57 Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Chi cục  4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
58 Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Chi cục  4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
59 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan. Chi cục  4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
60 Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục hải quan Chi cục  4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
61 Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nhưng do người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa; hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Chi cục  4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
62 Thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 và Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ bưu chính Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015 1893 24/9/2019
63 Thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa xuất khẩu có trị giá hải quan dưới 5 triệu đồng, được miễn thuế xuất khẩu hoặc chịu thuế xuất khẩu với thuế suất là 0% và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015 1893 24/9/2019
64 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 2770 25/12/2015    
65 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
66 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
67 Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan Chi cục  4 Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015    
68 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan Chi cục  4 Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015    
69 Thủ tục hủy tờ khai hải quan Chi cục  4 Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan 2770 25/12/2015    
70 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 2770 25/12/2015    
71 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
72 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
73 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan Chi cục  4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
74 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan Chi cục  4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
75 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài Chi cục  4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
76 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan Chi cục  4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
77 Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chi cục  4 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015    
78 Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
79 Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
80 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 2770 25/12/2015    
81 Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu Chi cục  4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
82 Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu Chi cục  4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
83 Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu Chi cục  4 SXXK, Doanh nghiệp chế xuất 2770 25/12/2015    
84 hủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015 1893 24/9/2019
85 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015 1893 24/9/2019
86 Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
87 Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
88 Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
89 Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
90 Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài. Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
91 Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê,mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
92 Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
93 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
94 Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
95 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư (thủ công - điện tử) Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
96 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
97 Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế Chi cục  4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
98 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra đưa vào kho bảo thuế Chi cục  4 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 2770 25/12/2015    
99 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
100 Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
101 Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
102 Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công cho thương ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
103 Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập trở lại Việt Nam Chi cục  4 Gia công 2770 25/12/2015    
104 Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sản xuất, thi công, xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
105 Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
106 Thủ tục hải quan đối với hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng chuyển sang tái xuất Chi cục  4 Cửa hàng miễn thuế 2770 25/12/2015    
107 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở thị trường nội địa Chi cục  4 Cửa hàng miễn thuế 2770 25/12/2015    
108 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế Chi cục  4 Cửa hàng miễn thuế 2770 25/12/2015 1450 24/09/2020
109 Báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế Chi cục  4 Cửa hàng miễn thuế 2770 25/12/2015 1450 24/09/2020
110 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế Chi cục  4 Cửa hàng miễn thuế 2770 25/12/2015    
111 Thủ tục hải quan đối với xăng dầu cung ứng xuất khẩu, tái xuất cho máy bay Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
112 Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, tái xuất xăng dầu cho tàu biển Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
113 Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015    
114 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý ký gửi của người nhập cảnh, xuất cảnh thất lạc, nhầm lẫn Chi cục  1 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015    
115 Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. Chi cục  3 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015    
116 Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Chi cục  4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
117 Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Chi cục  4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015 671 24/4/2020
118 Thủ tục hải quan đối với xăng, dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
119 Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
120 Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí chuyển tiêu thụ nội địa Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
121 Thủ tục hải quan đối với khí, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường ống chuyên dụng Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
122 Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khi quá cảnh Chi cục  3 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
123 Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu, khí Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
124 Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu, khí Chi cục  4 XNK, Tạm nhập tái xuất xăng dầu 2770 25/12/2015 2628 09/12/2016
125 Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Chi cục  4 Phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ 2770 25/12/2015    
126 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có trị giá hải quan dưới năm triệu đồng, được miễn thuế xuất khẩu hoặc chịu thuế xuất khẩu với thuế suất là 0%, không thuộc mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015 1893 24/9/2019
127 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới Chi cục  2 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015 2571 10/12/2019
128 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới Chi cục  3 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015 2571 10/12/2019
129 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới Chi cục  2 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2770 25/12/2015    
130 Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu Chi cục  4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2770 25/12/2015    
131 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh Chi cục  4 XNK thương mại và một số loại hình đặc thù 2770 25/12/2015    
132 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế Chi cục  4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 2770 25/12/2015    
133 Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan Chi cục  4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015 911 31/5/2019
134 Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính   4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế    25/12/2015 911 31/5/2019
135 Thủ tục hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Chi cục  4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015 911 31/5/2019
136 Thủ tục đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia Tổng cục 4 Cổng Thông tin một cửa QG 2770 25/12/2015 2638 12/12/2019
137 Thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa Tổng cục 4 Cổng Thông tin một cửa QG 2770 25/12/2015 2638 12/12/2019
138 Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng Tổng cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015 814 03/06/2020
139 Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng Tổng cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
140 Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC) (B-BTC-049986-TT) Cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
141 Thông báo phát hành Biên lai Cục 4 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015    
142 Thông báo kết quả hủy Biên lai Cục 4 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015    
143 Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai Cục 4 Các thủ tục khác 2770 25/12/2015    
144 Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan Cục 4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015    
145 Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng và hàng hóa Chi cục  2 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2770 25/12/2015 814 03/06/2020
146 Thủ tục bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử Tổng cục 4 Các thủ tục khác 2628 09/12/2016    
147 Thủ tục đăng ký mới, bổ sung thời hạn sử dụng, thu hồi tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử Tổng cục 4 Các thủ tục khác 2628 09/12/2016    
148 Thủ tục đăng ký kết nối, hủy kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử Tổng cục 4 Các thủ tục khác 2628 09/12/2016    
149 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại Cục 4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2628 09/12/2016    
150 Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế Cục 3 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2628 09/12/2016    
151 Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại Chi cục  4 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2628 09/12/2016    
152 Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế Chi cục  3 Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy 2628 09/12/2016    
153 Thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu là tài liệu chứng từ không có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2628 09/12/2016    
154 Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2628 09/12/2016    
155 Thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu có giá trị dưới năm triệu đồng Việt Nam và không có thuế xuất khẩu, trừ hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2628 09/12/2016    
156 Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu đóng ghép với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2628 09/12/2016    
157 Thủ tục hàng hóa lạc tuyến quốc tế (hàng hóa từ nước này lạc tuyến sang nước khác) Chi cục  4 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2628 09/12/2016    
158 Thủ tục điện tử đối với tàu biển đã nhập cảnh ở một cảng biển của Việt Nam sau đó đến cảng biển, cảng thủy nội địa khác và phương tiện nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam Chi cục  4 Thủ tục liên quan đến phương tiện vận tải 2628 09/12/2016    
159 Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội; hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác BTC 2 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  911 31/5/2019    
160 Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ Cục 2 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  911 31/5/2019    
161 Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Chi cục  4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  911 31/5/2019    
162 Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1325 05/08/2019    
163 Thủ tục tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1325 05/08/2019    
164 Thủ tục chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1325 05/08/2019    
165 Thủ tục tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1325 05/08/2019    
166 Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1325 05/08/2019    
167 Thủ tục gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1325 05/08/2019    
168 Thủ tục cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1325 05/08/2019    
169 Thủ tục thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1325 05/08/2019    
170 Chấm dứt Đại lý giám sát hải quan Tổng cục 4 Các thủ tục khác 1753 03/09/2019    
171 Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cục 2 Khai báo, tham vấn, xác định trị giá 2061 25/10/2019    
172 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới Chi cục  2 Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển 2571 10/12/2019    
173 Thủ tục khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia Tổng cục 4 Cổng Thông tin một cửa QG 2638 12/12/2019    
174 Thủ tục kích hoạt tài khoản (đã khóa) người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia Tổng cục 4 Cổng Thông tin một cửa QG 2638 12/12/2019    
175 Thủ tục thu hồi tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia Tổng cục 4 Cổng Thông tin một cửa QG 2638 12/12/2019    
176 Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô   4 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  26 08/01/2018 863 18/6/2020
177 Thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49   4 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 26 08/01/2018 863 18/6/2020
178 Thủ tục xét hoàn thuế xe ô tô chuyên dung được sản xuất, lắp ráp từ xe ô tô sát xi quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP   1 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2280 21/10/2016    
179 Thủ tục xác nhận miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng tại Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng   1 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2280 21/10/2016    
180 Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do doanh nghiệp nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính   1 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2280 21/10/2016    
181 Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do hộ kinh doanh, cá nhân nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính   2 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2280 21/10/2016    
182 Thủ tục miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây sinh sản theo quy định tại Thông tư số 116/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây sinh sản   1 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế  2280 21/10/2016    
183 Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu Chi cục  4 Phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ 671 24/4/2020    
184 Thủ tục trừ lùi chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Chi cục  2 Phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ 671 24/4/2020    
185 Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 671 24/4/2020    
186 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong thời hạn nhất định Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 671 24/4/2020    
187 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 671 24/4/2020    
188 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập khác Chi cục  4 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 671 24/4/2020    
189 Thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi Chi cục  2 Các thủ tục khác 671 24/4/2020    
190 Thủ tục tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đến Campuchia, tàu thuyền nước ngoài từ Campuchia quá cảnh Việt Nam ra nước ngoài; tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền Campuchia có số hô hiệu IMO nhập cảnh, xuất cảnh qua đường sông Tiền, sông Hậu Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 671 24/4/2020    
191 Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 671 24/4/2020    
192 Thủ tục hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Chi cục  2 Ô tô, xe máy 671 24/4/2020    
193 Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 671 24/4/2020    
194 Thủ tục hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh Chi cục  2 Phương tiện vận tải khác 671 24/4/2020    
195 Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 671 24/4/2020    
196 Thủ tục đăng ký, sửa đổi bổ sung thông tin và hủy hiệu lực thông tin tài khoản người sử dụng thông qua Hệ thống ACTS Tổng cục Hải quan 4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
197 Thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên Tổng cục Hải quan 4 Các thủ tục khác 701      
198 Thủ tục đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên Tổng cục Hải quan 4 Các thủ tục khác 701      
199 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất phát từ Việt Nam quá cảnh qua các nước thành viên Asean khác Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
200 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS từ các nước ngoài Asean qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên Asean Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
201 Thủ tục khai bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan Chi cục  4 Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan 701      
202 Thủ tục hủy tờ khai quá cảnh hải quan Chi cục  4 Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan 701      
203 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua các nước thành viên Asean và nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên Asean qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước ngoài Asean Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
204 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên Asean qua lãnh thổ Việt Nam đến các nowcs thành viên Asean khác Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
205 Thủ tục dự phòng thông qua Hệ thống ACTS trong trường hợp Hệ thống ACTS không hoạt động (thủ tục quá cảnh hàng hóa ACTS dự phòng) Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
206 Thủ tục bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
207 Thủ tục đặt cọc tiền bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
208 Thủ tục miễn bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống ACTS Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
209 Thủ tục giảm bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống ACTS Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
210 Thủ tục hủy bỏ bảo lãnh thông qua Hệ thống ACTS Chi cục  4 Cổng Thông tin một cửa QG 701      
211 Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô Chi cục 2 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 863 18/6/2020    
212 Thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% của chương trình ưu đã thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô  Chi cục 2 Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan 863 18/6/2020    
213 Thủ tục tạm xuất đối với hàng hóa tạm quản Chi cục 2 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 1032 10/07/2020    
214 Thủ tục tái nhập đối với hàng hóa tạm quản Chi cục 2 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 1032 10/07/2020    
215 Thủ tục tạm nhập đối với hàng hóa tạm quản Chi cục 2 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 1032 10/07/2020    
216 Thủ tục tái xuất đối với với hàng hóa tạm quản Chi cục 2 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển 1032 10/07/2020    
217 Thủ tục cấp sổ tạm quản hàng hóa (sau đây gọi tắt là sổ ATA)              
218 Thủ tục cấp sổ ATA thay thế              
219 Hoàn trả sổ ATA              
220 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế Tổng cục  2 Cửa hàng miễn thuế 1080 20/7/2020    
221 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế Tổng cục  2 Cửa hàng miễn thuế 1080 20/7/2020    
222 Thủ tục mở rộng, thu hẹp di chuyển, chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế Tổng cục  2 Cửa hàng miễn thuế 1080 20/7/2020    
223 Thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại cửa hàng miễn thuế Cục 2 Cửa hàng miễn thuế 1080 20/7/2020    
224 Thủ tục xác nhận ko xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan Tổng cục  2 Xăng dầu 1080 20/7/2020    
225 Thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Tổng cục  2 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 1080 20/7/2020    
226 Thủ tục tạm dừng hoạt động/hoạt động trở lại địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa Tổng cục  2 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 1080 20/7/2020    
227 Thủ tục cấp mã địa điểm thu gom hàng lẻ (đối với doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ nằm trong khu vực cảng biển, cảng cạn là doanh nghiệp kinh doanh cảng) Tổng cục  2 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 1080 20/7/2020    
228 Thủ tục tạm dừng hoạt động/hoạt động trở lại kho ngoại quan; kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu; kho hàng không kéo dài; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Tổng cục  2 Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS 1080 20/7/2020    
229 Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế Chi cục  4   1450 24/09/2020    
230 Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế với tàu bay để bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam Chi cục  4   1450 24/09/2020    
231 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay xuất cảnh, khách du lịch bằng đường biển, thuyền viên mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam Chi cục  4   1450 24/09/2020    
232 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Chi cục  4   1450 24/09/2020    
233 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là hành khách đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam Chi cục  4   1450 24/09/2020    
234 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa Chi cục  4   1450 24/09/2020    
235 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa Chi cục  4   1450 24/09/2020    
236 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế Chi cục  4   1450 24/09/2020    
237 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã bán cho khách xuất cảnh nhưng giao ở nước ngoài theo yêu cầu của khách Chi cục  2   1450 24/09/2020    
238 Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, tái xuất trong trường hợp hàng hóa nội địa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế sau đó đưa trở lại nội địa Chi cục  4   1450 24/09/2020    
239 Thủ tục đối với hàng hóa tiêu hủy, hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế Chi cục  4   1450 24/09/2020    
240 Thủ tục đối với tiền mặt của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đưa vào, đưa ra khu cách ly, khu vực hạn chế Chi cục  4   1450 24/09/2020    
241 Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa miễn thuế trong trường hợp một doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại nhiều địa điểm khác nhau chịu sự quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác nhau Chi cục  4   1450 24/09/2020