Danh sách doanh nghiệp ưu tiên

 DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG NAI & BÌNH THUẬN

(Thống kê đến 01/2016)

SỐ TT

TÊN DN

NGÀY

CHI CỤC

1

Công ty Cổ phần TaeKwang Vina

247/ QĐ-TCHQ

12/02/2014

KCX Long Bình

2

Công ty CP Hữu Hạn Vedan Việt Nam

312/QĐ-TCHQ

09/02/2015

Long Thành

3 Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH 2023/QĐ-TCHQ 20/07/2015 KCX Long Bình