TÀI LIỆU VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực Giám sát quản lư từ tháng 9/2020

1. Quyết định Số 27/2020/QĐ-TTg  ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa NK không được gửi KNQ

          a) Hiệu lực thi hành: từ ngày 15/11/2020

          b) Nội dung nổi bật:

STT

Số văn bản, ngày

Những điểm trọng yếu cần lưu ư

1.

Quyết định Số 27/2020/QĐ-TTg  ngày 21/9/2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa NK không được gửi KNQ

I- Những hàng hóa nhập khẩu sau đây không được gửi kho ngoại quan:

1. Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhăn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam; mă HS: 24.02.20

2. Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam, mă HS: 22.08.30.00.

II- Đối với các lô hàng đă được đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15/11/2020 th́ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không thực xuất được th́ buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

 

2. Thông tư số  07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa NK trong Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN VN và Liên minh Châu Âu

          a) Hiệu lực thi hành: từ ngày 11/3/2021.

          Đối với các tờ khai hải quan của mặt hàng nhập khẩu đăng kư từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các quy định để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đăi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020-2022 và đă nộp thuế theo mức thuế cao hơn mức thuế quy định tại Hiệp định EVFTA và Nghị định số 111/2020/NĐ-CP th́ người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cho cơ quan hải quan để được xử lư số tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lư thuế.

          b) Nội dung nổi bật:

STT

Số văn bản, ngày

Những điểm trọng yếu cần lưu ư

1.

Thông tư số  07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa NK trong Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN VN và Liên minh Châu Âu

1. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu: tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng kư tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

3. Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ sau thời hạn 02 năm kể từ ngày đăng kư tờ khai hải quan nhập khẩu  và ngoài thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa  v́ lư do bất khả kháng hoặc các lư do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc các trường hợp xuất tŕnh muộn khác, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xem xét, quyết định việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA đối với các trường hợp cụ thể. Đối với trường hợp xuất tŕnh muộn khác, hàng hóa phải được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.