Cổng thông tin một cửa quốc gia

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

Để vận hành thử nghiệm Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể truy cập địa chỉ sau:

- Đối với doanh nghiệp: http://103.248.160.16:8080

​Cổng thông tin điện tử Hải quan cung cấp hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm:

I. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

1. Đăng ký tài khoản sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia:

- Đăng ký sử dụng chữ ký số.

- Đăng ký tài khoản Dành cho doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển:

- Dành cho doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

- Dành cho doanh nghiệp

II. Cẩm nang về cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN

III. Các vướng mắc thường gặp: tham khảo tại đây