Chi Cục Hải quan Thống Nhất

CHI CỤC HẢI QUAN  THỐNG NHẤT  

ĐỊA CHỈ: 801, ĐƯỜNG 676, ẤP BÙI CHU, XÃ BẮC SƠN, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI   
ĐIỆN THOẠI: 0251 3869419 - FAX: 0251 3869420