Bộ thủ tục hành chính

Loại Tài liệu
Bộ thủ tục hành chính ban hành theo các QĐ (2902/QĐ-BTC ngày 05/05/2020; 671/QĐ-BTC ngày 24/04/2020; 446/QĐ-BTC ngày 31/03/2020; 710/QĐ-BTC ngày 08/05/2020)
Bộ thủ tục hành chính ban hành theo các QĐ (1753/QĐ-BTC ngày 03/09/2019; 1893/QĐ-BTC ngày 24/9/2019; 2061/QĐ-BTC ngày 25/10/2019; 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019)
Bộ thủ tục hành chính ban hành theo các QĐ (QĐ 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016 và QĐ 26/QĐ-BTC ngày 08/01/2018) của Bộ Tài chính (tổng cộng 176 bộ thủ tục trong đó cấp Cục 26, cấp Chi cục : 112). Tổng số thủ tục phát sinh tại địa bàn Đồng Nai là 105 (trong đó Cấp Cục: 26, cấp Chi cục 79)
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại
Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế
Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo
Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên trong cùng một Cục Hải quan.
Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ