MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

I. Mẫu biểu theo 1257/TCHQ-QĐ ngày 14/12/2001 về việc ban hành tờ khai hàng hóa XK, NK (hết hiệu lực, được thay thế bằng 15/2012/TT-BTC)

I. Mẫu biểu theo TT 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 về việc ban hành tờ khai hàng hóa XN, NK

    1. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

    2. Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu

    3. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

    4. Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu

II. Tờ khai phi mậu dịch theo QĐ 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/05/2002 (hết hiệu lực, được thay thế bằng 190/2011/TT-BTC)

II Tờ khai phi mậu dịch theo TT 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011

    1. Tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu dịch

    2. Phụ lục tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu dịch

III. Mẫu biểu Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 về thủ tục HQ, kiểm tra, giám sát HQ, thuế XK, NK và quản lư thuế hàng XNK

1. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu Hải quan)

2. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu người khai Hải quan)

3. Mẫu biểu nghiệp vụ

- Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đă được xử lư không thu thuế( thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế.

- Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đơn đề nghị áp dụng bảo lănh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hóa nhập khẩu theo h́nh thức bảo lănh chung.

- Công văn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lănh thuế.

- Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Bảng đăng kư danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp sản xuất xuất khẩu (06/DMNVL-SXXK).

- Bảng đăng kư định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm (07/ĐKĐM-SXXK).

- Bảng đăng kư danh mục sản phẩm xuất khẩu (08/DMSP-SXXK)

- Đăng kư chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK (09/HQSXSP-SXXK)

- Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu (10/HSTK-CX)

- Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ưu đăi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu

- Công văn đăng kư danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

- Công văn đăng kư danh mục miễn thuế nhập khẩu cho tài sản khác

- Phiếu theo dơi, trừ lùi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc dự án ưu đăi đầu tư miễn thuế nhập khẩu

- Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản (15/HSTK-SXXK)

- Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư (16/HSTK-SXXK)

- Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (17/HSTK-SXXK)

III. Mẫu Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 (hết hiệu lực - được thay thế bằng Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010)

IV. Danh mục Mẫu biểu theo QĐ 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009 về ban hành các Biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lư về HQ

V. Mẫu biểu theo QĐ 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009  về ban hành các Biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lư về HQ

    1.Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

    2. Phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

    3. Sổ theo dơi quản lư hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng kư tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần, kèm Phiếu theo dơi hàng hoá XK, NK từng lần

    4.Thông báo về việc làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu tại chỗ

    5. Tờ khai hàng hóa trung chuyển

    6. Bảng tổng hợp tờ khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

    7. Bảng tổng hợp hoá đơn nguyên liệu, vật tư mua tại khu phi thuế quan trong kư báo cáo thanh khoản

    8. Bảng tổng hợp tờ khai sản phẩm xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

    9. Bảng tổng hợp hóa đơn sản phẩm bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   10. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đă sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   11. Bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư nhập – xuất – tồn trong kỳ báo cáo thanh khoả

   12. Bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài trong kỳ báo cáo thanh khoản

   13. Bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu từ nội địa trong kỳ báo cáo thanh khoản

   14. Bảng tổng hợp hàng hóa mua tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   15. Bảng tổng hợp hàng hóa bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   16. Bảng tổng hợp hàng hóa xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

   17. Bảng báo cáo hàng hóa nhập – xuất – tồn trong kỳ báo cáo

   18. Báo cáo 6 tháng về thực trạng hàng hóa trong kho và t́nh h́nh hoạt động của kho ngoại quan

   19. Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu

   20. Phiếu đăng kư làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

   21. Đơn xin thành lập kho ngoại quan

   22. Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống từng ga liên vận nội địa

VI. Mẫu biểu 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 về ban hành quy tŕnh thủ tục HQ hàng hóa XK, NK thương mại

    1. Phiếu yêu cầu nghiệp vụ

    2. Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ Hải quan

VII.  Mẫu biểu 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/06/2009 về ban hành quy tŕnh nghiệp vụ  quản lư HQ đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài hết hiệu lực - được thay thế bằng QĐ 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/07/2010)

 

VII. Mẫu biểu theo 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/07/2010 về ban hành quy tŕnh nghiệp vụ  quản lư HQ đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

    1. Bảng thống kê tờ khai nhập khẩu

    2. Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu

    3. Bảng thống kê nguyên liệu lấy mẫu

    4. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản

VIII. Mẫu biểu theo 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/06/2009 về ban hành quy tŕnh nghiệp vụ quản lư đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK

    1. Thống kê nguyên liệu vật tư lấy mẫu

    2. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

IX. Mẫu biểu theo 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/07/2009 về ban hành quy tŕnh nghiệp vụ quản lư đối với hàng hóa XK, NK chuyển cửa khẩu

    1. Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

    2. Thống kê biên bản bàn giao

    3. Bảng kê danh mục hàng hóa nhập khẩu đưa vào CFS

    4. Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

    5. Danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho KNQ/CFS ra cửa khẩu xuất

    6. Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho KNQ/CFS ra cửa khẩu xuất