MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

A. MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN:

   1. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

   2. Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu

(Ban hành kèm theo Thông tư 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011)

   6. Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

   7. Phiếu yêu cầu nghiệp vụ

   8. Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ Hải quan

(Ban hành kèm theo QĐ 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009)

   9. Bảng thống kê biên bản bàn giao(01/BTK-CCK/2012)

(Ban hành kèm theo 2516/QĐ-TCHQ ngày 13/01/2012 ) 

  10. Bảng kê danh mục hàng hóa nhập khẩu đưa vào CFS

  11. Bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất

  12. Bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho CFS ra cửa khẩu xuất

        (Ban hành kèm theo 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 ) 

  13. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

  14. Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

  15. Phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  16. Phiếu theo dơi nhập khẩu, xuất khẩu từng lần

  17. Đơn xin thành lập kho ngoại quan

  18. Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu

  19. Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

  (Ban hành kèm theo TT 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013)

  20.Tờ khai hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan (HQ/2012-KNQ)

  21.Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan (PLHQ/2012-KNQ)

(Ban hành kèm theo TT 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012)

   22.Tờ khai hàng hóa quá cảnh (HQ/2012-QC)

   23.Phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh (HQ/2012-PLQC)

(Ban hành kèm theo TT 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012)

      

        VI. Thanh khoản hàng nhập khẩu phi thuế quan:

    1. Bảng tổng hợp tờ khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

    2. Bảng tổng hợp hoá đơn nguyên liệu, vật tư mua tại khu phi thuế quan trong ký báo cáo thanh khoản

    3. Bảng tổng hợp tờ khai sản phẩm xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

    4. Bảng tổng hợp hóa đơn sản phẩm bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

    5. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đă sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

    6. Bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư nhập – xuất – tồn trong kỳ báo cáo thanh khoản

    7. Bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài trong kỳ báo cáo thanh khoản

    8. Bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu từ nội địa trong kỳ báo cáo thanh khoản

    9. Bảng tổng hợp hàng hóa mua tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   10. Bảng tổng hợp hàng hóa bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

   11. Bảng tổng hợp hàng hóa xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

   12. Bảng báo cáo hàng hóa nhập – xuất – tồn trong kỳ báo cáo thanh khoản

   13. Báo cáo 6 tháng về thực trạng hàng hóa trong kho và t́nh h́nh hoạt động của kho ngoại quan

   (Ban hành kèm theo TT 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013)

   VII. Thanh khoản hàng nhập khẩu của DNCX:

    1. Bảng tổng hợp hàng hóa nhập - xuất - tồn (DNCX) (Mẫu 16)

    2. Bảng tổng hợp chênh lệch giữa hàng hóa tồn kho thực tế với sổ sách (DNCX) (mẫu 17)

    3. Báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) (mẫu 18)

    4. Thông báo giải trình chênh lệch thực tế nhận hàng với khai báo (DNCX) (mẫu 19)

    5. Thông báo giải trình lượng tồn kho chênh lệch giữa thực tế với sổ sách (DNCX) (mẫu 20)

       (Ban hành kèm theo TT 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 )

C. MẪU BIỂU VỀ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ:

    1. Mẫu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (Mẫu 1)

    2. Mẫu danh sách người được ủy quyền (Mẫu 1)

    3. Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu  (Mẫu 2a)

    4. Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu (Mẫu 3a)

    5. Phụ lục tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu (Mẫu 2b)

    6. Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu (Mẫu 3b)

    7. Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy (Mẫu 4)

    8. Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa (Mẫu 5)

    9. Tờ khai hải quan điện tử sửa đổi, bổ sung (Mẫu 6)

   10. Bản kê Công ten nơ kèm theo tờ khai (Mẫu 7a)

   11. Bản kê hợp đồng/ đơn hàng kèm theo tờ khai (Mẫu 7b)

   12. Tờ khai hải quan điện tử giao gia công chuyển tiếp (Mẫu 8a)

   13.Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử giao gia công chuyển tiếp (Mẫu 8b)

    14. Tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyển tiếp (Mẫu 9a)

   15. Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyển tiếp (Mẫu 9b)

    16. Bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu (Mẫu 10)

    17. Bảng thông báo định mức từng mã hàng(Mẫu 11)

   18.Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản (SXXK) (Mẫu 12)

    19. Bảng báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư (SXXK) (Mẫu 13)

    20. Báo cáo tổng hợp tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (SXXK) (Mẫu 14)

    21. Bảng kê nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo hợp đồng mua bán (SXXK) (Mẫu 15)

     22. Bảng tổng hợp hàng hóa nhập - xuất - tồn (DNCX) (Mẫu 16)

     23. Bảng tổng hợp chênh lệch giữa hàng hóa tồn kho thực tế với sổ sách (DNCX) (mẫu 17)

    24. Báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) (mẫu 18)

    25. Thông báo giải trình chênh lệch thực tế nhận hàng với khai báo (DNCX) (mẫu 19)

    26. Thông báo giải trình lượng tồn kho chênh lệch giữa thực tế với sổ sách (DNCX) (mẫu 20)

    27. Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu tại chỗ (mẫu 21a)

    28. Phụ lục tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu tại chỗ (mẫu 21b)

    29. Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu tại chỗ (mẫu 22a)

    30. Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu tại chỗ (mẫu 22b)

    31.Thông báo về việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ (mẫu 23)

 (Ban hành kèm theo TT 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 )

    1. Mẫu Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu (mẫu 5)

    2. Mẫu Bảng thống kê biên bản bàn giao (mẫu 6)

    3. Mẫu Bản kê Tờ khai xuất khẩu chuyển cửa khẩu (mẫu 7)

    4. Mẫu kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất 01/KLCSSX-GC/2009 (mẫu 8)

    5. Mẫu phiếu lấy mẫu nguyên liệu nhập khẩu: 02-PLM/2009 (mẫu 9)

    6. Mẫu xác nhận lượng nguyên liệu, vật tư chưa sử dụng thanh khoản cho tờ khai điện tử xuất khẩu sản phẩm (mẫu 10)

    7. Mẫu thông báo dừng thông quan đột xuất (mẫu 11)

(Ban hành kèm theo QĐ 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012)

 

B. MẪU BIỂU VỀ THUẾ HẢI QUAN:

        I. Khai thuế hải quan:

    1. Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đă được xử lư không thu thuế( thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế.

    2. Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

    3. Đơn đề nghị áp dụng bảo lănh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hóa nhập khẩu theo h́nh thức bảo lănh chung.

     (Ban hành kèm theo TT 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013)

        II. Nhập khẩu hàng hóa miễn thuế:

    1. Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ưu đăi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu

    2. Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

    3. Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu cho tài sản khác

    4. Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc dự án ưu đăi đầu tư miễn thuế nhập khẩu

    5. Quyết toán hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ

    6. Quyết toán nguyên liệu, vật tư, linh kiện bán thành phẩm nhập khẩu miễn thuế

           (Ban hành kèm theo TT 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013)

       III. Thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu:

    1. Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp sản xuất xuất khẩu

    2. Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm

    3. Bảng đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu

    4. Đăng kư chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

    5. Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu

    6. Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản

    7. Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư

    8. Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

         (Ban hành kèm theo TT 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013)

    9. Thống kê nguyên liệu vật tư lấy mẫu

   10. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

    (Ban hành theo QĐ 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/06/2009)

IV. Thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu (điện tử):

    1. Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản (SXXK) (Mẫu 12)

    2. Bảng báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư (SXXK) (Mẫu 13)

    3. Báo cáo tổng hợp tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (SXXK) (Mẫu 14)

    4. Bảng kê nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo hợp đồng mua bán (SXXK) (Mẫu 15)

    (Ban hành kèm theo TT 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 )

V. Thanh khoản hàng gia công:

    1. Bảng thống kê tờ khai nhập khẩu

    2. Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu

    3. Bảng thống kê nguyên liệu lấy mẫu

    4. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản

   (Ban hành theo QĐ 2344/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2011)

    5. Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp

    6. Bảng thông báo nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

    7. Bảng khai nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng

    8. Bảng thông báo định mức từng mă hàng

    9. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

   10. Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu

   11. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả ra nước ngoài và chuyển sang hợp đồng gia công khác

   12. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng

   13. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đă sử dụng để sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu

   14. Bảng Thanh khoản hợp đồng gia công

   15. Bảng thanh khoản máy móc, thiết bị tạm nhập - tái xuất

   16. Bảng thống kê sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công xuất khẩu

   17. Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công

   (Ban hành kèm theo TT 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011)

   18. Bảng thống kê tờ khai nhập khẩu

   19. Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu

    20.Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất

    21. Kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất

    22. Biên bản kiểm tra định mức

    23. Kết luận kiểm tra định mức

    24. Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản

    25. Phiếu phân loại hồ sơ thanh khoản

    26. Bảng thống kê số lượng hợp đồng gia công tồn đọng chưa thanh khoản

   (Ban hành kèm theo QĐ 2344/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2011)