© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h40 ngày 21/06/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 2140/TXNK-CST

V/v Chính sách thuế đối với hàng gia công

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong

(xă Đoan Bái, huyện Hiệp Ḥa, tỉnh Bắc Giang)

Cục Thuế XNK nhận được công văn ngày 22/2/2017 của Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong về việc xử lư thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa khi quyết toán hợp đồng gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ư kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật thuế XNK 107/2016/QH13 th́: "Nguyên liệu, vật tư, ĺnh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuât khẩu" thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ th́: "Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đă nhập khẩu để gia công không quá 3% trọng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan"

Theo đó, đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hàng hóa nguyên phụ liệu dư thừa để áp dụng chính sách thuế cho phù hợp. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong, biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng