Bảng kê phí các loại khi làm thủ tục Hải quan

 Lệ phí làm thủ tục hải quan 20.000 đồng/ tờ khai
 Lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam 200.000 đồng/ tờ khai
         * Các văn bản pháp quy.

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG