VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

PHẦN A

HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

I. Luật thuế xuất nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành

1. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1993

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1998

4. Nghị định Của Chính Phủ Số 54-CP Ngày 28-8-1993 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổ, Bổ Sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

5. Nghị định 94/CP ngày 17/11/1998 Quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998.

6. Thông Tư  87/2004/TT-BTC 31/08/2004 Thông tư hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 

II. Thuế xuất nhập khẩu và thủ tục Hải quan đối với hàng hoá gia công và đại lư mua bán hàng hoá với nước ngoài

7. Nghị định 57/CP ngày 31/07/1998 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lư mua bán hàng hoá với nước ngoài

8. Nghị định 44/2001/NĐ-CP ngày 02/08/2001 Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lư mua bán hàng hoá với nước ngoài

9. TT 18/1998/TT-BTM ngày 28/08/1998 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lư mua bán hàng hoá với nước ngoài

10. Thông tư số 26/1999/TT-BTM ngày 19/08/1999 Bổ sung Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/08/1999của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lư mua bán hàng hoá với nưới ngoài

11. Thông tư số 01/2000/TT-BTM ngày 17/01/2000 Bổ sung Thông tư 26/1999/BTM ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Bộ Thương mại về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài.

12. Thông Tư  20/2001/TT-BTM  ngày 17/08/2001 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia cômg và đại lư mua bán hàng hoá với nước ngoài

13. Thông tư số 91/1999/TT-BTC ngày 23/07/1999 Hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá gia công xuất khẩu

14. Thông tư số 18/2001/TT-BTC ngày 22/03/2001 Hướng dẫn việc không thu, hoàn lại khoản thu chênh lệch giá đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

15. Thông tư số 74/2001/TT-BTC ngày 21/09/2001Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 18/2001/TT-BTC ngày 22/03/2001 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc không thu, hoàn lại khoản thu chênh lệch giá đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

16. Quyết định số 69/2004/QĐ_BTC ngày 24/08/2004 Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với  hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

 

III. Quy định về định mức hành lư của người xuất nhập cảnh, quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế - Ưu đăi thuế xuất nhập khẩu

17. Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lư của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế

18. Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/08/1999 Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu

19. Thông tư số 40/2000/TT-BTC  ngày 15/05/2000 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhấp khẩu đối với nguyên vật liệu

20.Thông tư số 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 Bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu

21. Quyết định số 128/2000/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư
và phát triển công nghệ phần mềm

22. Thông tư 31/2001/TT-BTC ngày 21/05/2001 Hướng dẫn thực hiện ưu đăi về thuế quy định tại Quyết định số
128/2000/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích
đầu tư phát triển công nghiệp phần mềm

23. Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/09/2001 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu

24. Thông tư số 76/2001/TT-BTC ngày 25/09/2001 hướng dẫn một số điểm của Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

25. Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/09/1999 về việc lập, sử dụng và quản lư Quỹ hỗ trợ xuất khẩu

26. Thông tư số 86/2002/TT-BTC ngày 27/09/2002 hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu

27. Thông tư số 28/2004/TT-BTC ngày 31/03/2004 hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế nhập khảu hàng hoá xuất xứ từ Lào

 

IV. Xuất nhập khẩu tại chỗ

28. Thông Tư 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 Thông tư hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

29. Quyết Định 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và mẫu tờ khai hàng hoá xuất khâủ-nhập khẩu tại chỗ

V. Phân loại hàng hoá - Giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu

30. Nghị Định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 Nghị định của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

31. Nghị Định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Nghị định của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

32. Thông Tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 Thông tư  Hướng dẫn  Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

33. Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 Hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi, Biểu thuế xuất khẩu

PHẦN B

THUẾ NHẬP KHẨU TRONG KHU VỰC ASEAN

34. Nghị Định 151/2004/NĐ-CP ngày 05/08/2004 Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định Ưu đăi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước  ASEAN cho các năm 2003 - 2006 đă ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ

35. Nghị Định 99/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất   thuế nhập khẩu của Việt Nam cho các năm 2004 – 2008  để thực hiện Chương tŕnh thu hoạch sớm của Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc

36. Nghị Định 78/2003/NĐ-CP  ngày 01/07/2003 của Chính phủ Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đăi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006

37. Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01/07/2003 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đăi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006

38. Thông tư 16/TT-BTC ngày 10/03/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Chương tŕnh thu hoạch sớm theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc

PHẦN C

HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN

I. Luật Hải quan

39. Luật Hải quan

 II. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Số công văn

Ngày Nội dung
NĐ 138/2004/NĐ-CP 17/06/2004 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
NĐ 06/2003/NĐ-CP 22/01/2003 Nghị định của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
NĐ 107/2002/NĐ-CP 23/12/2002 Nghị định của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phôi hợp trong pḥng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan
NĐ 96/2002/NĐ-CP

19/11/2002

Nghị định của chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

NĐ 66/2002/NĐ-CP 01/07/2002 Nghị định của chính phủ quy định về định mức hành lư của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế
NĐ 60/2002/NĐ-CP 06/06/2002 Nghị định của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại
NĐ 102/2001/NĐ-CP 31/12/2001 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
NĐ 101/2001/NĐ-CP 31/12/2001 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

Thông tư hướng dẫn Nghị định

Số công văn

Ngày Nội dung
TTLT 58/TTLT-BVHTT-BTC 17/10/2003 Hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
TT 96/2003/TT-BTC 10/10/2003  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan  đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
TT 94/2003/TT-BTC 08/10/2003 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.
TT 33/2003/TT-BTC 16/04/2003 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
TT 32/2003/TT-BTC 16/04/2003 Hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan
TTLT 27/2001/TTLT-BTM-TCHQ 06/12/2001 Thông tư Liên tịch hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch

Quyết định hướng dẫn

Số công văn

Ngày Nội dung
QĐ 134/TCHQ/QĐ-KTSTQ 18/02/2004 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế thu thập, xử lư và quản lư thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan
QĐ 19/TCHQ/QĐ-CNTT 14/01/2004 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan V/v Ban hành quy chế quản lư và sử dụng hệ thống thông tin quản lư tờ khai hải quan
QĐ 1711/TCHQ-QĐ-GSQL 18/12/2003 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan V/v ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
QĐ 145/2003/QĐ-BTC 12/09/2003 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của bản Qui định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo  Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

QĐ 710/TCHQ/QĐ/PTPL

03/06/2003

V/v ban hành Quy chế về phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan

QĐ 57/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Quy định về thủ tục hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng
QĐ 56/2003/QĐ-BTC 16/04/2003

Quy định về hồ sơ hải quan, quy tŕnh thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán

QĐ 55/2003/QĐ-BTC

16/04/2003

Ban hành Quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tầu hoả liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh

QĐ 54/2003/QĐ-BTC

16/04/2003

Quy định quản lư hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

QĐ 53/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu
QĐ 52/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về điều kiện thành lập, quản lư hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan, Địa điểm kiểm tra hàng hoá ngoài cửa khẩu
QĐ 153/2002/QĐ-BTC 17/12/2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và mẫu tờ khai hàng hoá xuất khâủ-nhập khẩu tại chỗ
QĐ 1625/QĐ-KTTT

28/06/2002

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định tạm thời về nhiệm vụ quản lư trị giá tính thuế của Hải quan các cấp

QĐ 1593/QĐ-ĐT 20/06/2002

Ban hành bản Quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của lực lượng Kiểm soát hải quan các cấp

QĐ 1473/2002/QĐ-TCHQ

24/05/2002

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan

QĐ 1257/2001/QĐ-TCHQ 04/12/2001 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, giấy thông báo thuế

PHẦN D

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

53. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt NamLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam số 18/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

54. Nghị Định 24/2000/NĐ-CP  ngày 31/07/2000 Quy định chi tiết Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

55. Nghị Định 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 Nghị định Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP  ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết  thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

56 Thông Tư số 22/2000/TT-BTM  ngày 15/12/2000 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

57. Thông Tư 26/2001/TT-BTM  ngày 04/12/2002 Thông Tư Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

59. Nghị Định 138/2004/NĐ-CP ngày 17/06/2004 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

PHẦN E

CÁC NỘI DUNG KHÁC

60. Thông tư số 07/2004/TT-BTM ngày 26 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 của Chính phủ.

61. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 252/2003/QĐ ngày 24 tháng 11 năm 2003 về quản lư buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới.

62. Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-BTS-NHNN ngày 17/08/2004 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lư buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới.

63. Thông tư số 33/2004/TT-BTC ngày 15/04/2004 hướng dẫn xử lư hàng hoá, hành lư, tài sản tồn động không có người nhận tại các cảng hàng không Việt Nam